Etapy

 

Projekt Optimalizácie tvorby a evalvácie edukačných programov a elektronických učebných materiálov počíta s troma etapami riešenia.

V prvej sa budú riešitelia zaoberať dôkladnou analýzou existujúcich zahraničných a domácich informačných zdrojov týkajúcich sa problematiky edukačných technológií, ich implementáciou do vyučovacieho procesu a publikovaných hodnotiacich nástrojov. Zhodnotia tiež praktické skúseností učiteľov s využívaním technológií na vyučovaní. Na základe zistených skutočností navrhnú metodiku posudzovania didaktických aspektov softvérových aplikácií a vypracujú koncepciu hodnotenia základných druhov na školách používaných digitálnych učebných pomôcok.

V druhej etape projektu bude overený a optimalizovaný model návrhu metodiky hodnotenia kvality a vhodnosti edukačných technológií a komplexne zhodnotená kvalita vybraných edukačných softvérov a existujúcich elektronických učebných materiálov.

V poslednej (tretej) etape riešitelia navrhnú model vhodného edukačne zameraného softvérového prostredia s multimediálnym, interaktívnym a komplexným obsahom a akreditačný postup pri vydávaní certifikačných dokumentov potvrdzujúcich testovanie softvérového produktu spolu s dosiahnutým výsledným hodnotením.