Hodnotenie kvality vybraných digitálnych učebných pomôcok


Názov digitálnej učebnej pomôcky: 
Editor máp 2
Zaradenie digitálnej učebnej pomôcky: Inštruktívny program
Výsledné hodnotenie: 7.5

Hodnotiace okruhy  Okruh 1
(max. 65) 
Okruh 2
(max. 80) 
Okruh 3
(max. 60) 
 Okruh 4
(max. 160)
 Výsledné hodnotenie
 Percentá  69,00%  75,00%  70,00%  68,00%  Veľmi dobrá digitálna
učebná pomôcka
 Počet bodov  45  60  44  89  238


Slovné hodnotenie:
1. Technické a technologické charakteristiky 
Editor máp 2 je softvérová aplikácia určená pre prostredie Adobe Air spustiteľná pod OS Windows, iOS aj Android. Pred spustením samotnej aplikácie vyžaduje stiahnuť si zo stránky http://get.adobe.com/air/ poslednú verziu softvéru Adobe Air (AdobeAIRInstaller.exe) pre konkrétny operačný systém. Po jej inštalácii sfunkčníme na svojom počítači aj aplikácie vytvorené pre prostredie Adobe Air s koncovkou air.  Posledným krokom je aktivácia súboru (dvojklik) s názvom editormap2.air.  Keďže si toto prostredie rovnako ako aj aplikácie v ňom naprogramované vytvárajú vlastné pomocné súbory a špeciálne adresáre na systémovom disku počítača (najčastejšie označenom ako C) ich inštalácia vyžaduje opakovaný súhlas majiteľa (administrátora) počítača.  Po úspešnom ukončení inštalácie aplikácie Editor máp 2 sa na ploche počítača objaví ikona editora. 
2. Obsah, ovládanie, organizácia a spracovanie informácií 
Editor obsahuje 8 preddefinovaných máp (Slovensko, Afrika, Austrália, Ázia, Európa, Južná Amerika, Severná Amerika, mapa sveta), ktoré tvoria základ pre tvorbu vlatných máp a ďalšie učebné aktivity.  Koncepcia edukačného softvéru Editor máp 2 zabezpečuje výborný používateľský komfort pri tvorbe a používaní mapových podkladov. Kompletnú sadu nástrojov obsahuje hlavná lišta programu a lišta nastavení aktívnej mapy, ktorá sa objaví ihneď po otvorení (kliknutie na tlačidlo ´Nová´ alebo ´Otvor´) jednej z editorom ponúkaných obrysových máp. Ovládanie programu je jednoduché, intuitívne a rozmiestnenie grafických nástrojov je prehľadné. To umožňuje používateľovi rýchlé a pohodlné vytváranie mapových podkladov. 
3. Spracovanie informácií z hľadiska učenia, poznávania a potrieb vyučovania 
Editor máp 2 umožňuje používateľovi všetky vytvorené mapy uložiť (napr. na disk svojho počítača), opätovne načítať, priebežne upravovať a svoje výstupy samozrejme aj vytlačiť. Softvér taktiež ponúka funkciu exportu vypracovaných máp, ktorá je z pohľadu potrieb vyučovania často najdôležitejšia. Vďaka tejto funkcie dokáže používateľ rýchlo a jednoducho vyexportovať mapy ako obrázky v bežných formátoch (.png, .jpg) a ďalej ich využívať v iných softvérových aplikáciách. Najmä spolupráca s najznámejšími aplikáciami MS Word, MS PowerPoint prináša učiteľovi, ale aj žiakom zaujímavé možnosti použitia obrysových máp pri tvorbe pracovných listov, didaktických testov, prezentácií, príprav či seminárnych prác. Rozsiahlu databázu objektov v podkladových mapách využívajú tri vedomostné interaktívne aktivity – súťaže. Spúšťajú sa z hlavnej lišty programu bez ohľadu na práve editovanú mapu. K už vykonaným úpravám a zmenám v stále aktívnej mape sa tak používateľ môže vrátiť ihneď po ukončení súťažnej aktivity. Presný popis, grafiku a funkcie jednotlivých nástrojov použitých v edukačnom softvéri Editor máp 2, poskytuje prehľadne členený a v samostatnom okne zobrazovaný pomocník. Je prístupný z hlavnej lišty programu (tlačidlo ´Pomoc´) a práca s ním je nezávislá od fungovania programu. K softvéru existuje vlastná webová informačná stránka.
4. Psychologické a pedagogické hľadiská
Edukačný softvér je určený najmä pre žiakov a učiteľov základných a stredných škôl.  Výborne sa hodí pri tvorbe vzdelávacích projektov, referátov, učiteľských príprav a testov v ktorých využitie vytvorených špeciálnych tematických máp dopĺňajú textové popisy, príp. obrázkové prílohy. Tie samotná databáza softvéru neobsahuje. Možné využitie softvéru vidíme v predmetoch základnej školy (Vlastiveda, Prírodoveda, ďalej Geografia, Dejepis, Biológia, Slovenský jazyk a literatúra, Ochrana človeka a prírody (2. stupeň)) ako aj v predmetoch vyučovaných na stredných školách (Geografia, Biológia, Ekológia, Dejepis, Ochrana človeka a prírody, Náuka o spoločnosti). Jednoduché a rýchle vypracovanie obrysovej mapy, podľa zamerania a konkrétneho obsahu prednášky, vyučovacej hodiny, či projektovej prezentácie, môže byť veľmi efektívnym nástrojom zvýšenia kvality, názornosti a efektivity poznávania. Používateľovi umožňuje riešiť jednoduché interaktívne úlohy a samostatne objavovať lokalizovateľné objekty. Od žiaka vyžaduje priemerne rozvinutú schopnosť abstrakcie, vizualizácie a predstavivosti. Softvér v kombinácii s interaktívnou tabuľou dovoľuje učiteľovi využívať automaticky vyhodnocované skupinové učebné aktivity (určovanie polohy objektov, určovanie ich názvov a pod.). 

Názov digitálnej učebnej pomôcky: ChemSketch
Zaradenie digitálnej učebnej pomôcky: Inštruktívny program
Výsledné hodnotenie: 5.6

Hodnotiace okruhy  Okruh 1 
(max. 65) 
Okruh 2 
(max. 80) 
Okruh 3 
(max. 60) 
 Okruh 4 
(max. 160)
 Výsledné hodnotenie
 Percentá  81,50%  55,00%  45,50%  42,00%  Dobrá digitálna 
učebná pomôcka
 Počet bodov  53  45  18  46  162


Slovné hodnotenie:
1. Technické a technologické charakteristiky 
Softvérová aplikácia nie je určená pre mobilné zariadenia. Funguje na desktopových počítačoch PC alebo MAC. Aplikácia v základnej verzii je voľne dostupná s možnosťou zakúpenia profesionálnej licencie. Pre jej stiahnutie je však potrebné sa registrovať na stránke spoločnosti vyrábajúcej softvér. Aplikácia nemá vlastnú internetovú stránku a webovú verziu. 
2. Obsah, ovládanie, organizácia a spracovanie informácií 
Obsah softvéru nie je lokalizovaný do slovenského jazyka. Je to plnohodnotný nástroj pre prácu s obsahom chémie, vhodný pre konštruovanie chemických vzorcov, ich 3D reprezentáciu ale aj na znázornenie chemických aparatúr. Ovládanie vyžaduje trochu cviku, keďže ponúka množstvo funkcií a nastavení. Softvér obsahuje rozsiahlu databázu vzorcov chemických zlúčenín ako aj napojenie na vedecké databázové systémy chemických zlúčenín.
3. Spracovanie informácií z hľadiska učenia, poznávania a potrieb vyučovania 
Softvér by sme necharakterizovali ako primárne určený na vzdelávacie účely vzhľadom na miernu zložitosť ovládacieho rozhrania. Softvér však obsahuje aj základnú príručku ako s ním pracovať a je potrebné sa so softvérom najskôr oboznámiť. Žiaci tak po krátkej inštruktáži sú schopní s ním pracovať a vytvárať štruktúry jednoduchších chemických zlúčenín. ChemSketch nemá funkcie testovacieho softvéru ale je v ňom pomerne jednoduché zostaviť zápis chemickej reakcie s jeho vyrovaním. Softvér ani stránka neobsahujú informácie o jeho možnej aplikácii vo vzdelávacom procese.
4. Psychologické a pedagogické hľadiská
Práca v softvéri si u používateľa, resp. staršieho žiaka vyžaduje určitú dávku abstrakcie, priestorového videnia a chemickej teórie. Žiaci s pomocou softvéru môžu konštruovať štruktúru chemickej zlúčeniny v jej rôznych izomérnych formách, porovnávať jednotlivé štruktúry. Pre mladších žiakov sú vhodné zobrazenia chemických aparatúr. Softvér neobsahuje sprievodné prezentácie, iba jednoduché animácie, ktoré nie sú doplnené informačnými textami. Veľkým prínosom je však dostupnosť širokej databázy, ktorá je neustále aktualizovaná, čím môže podnecovať záujem študentov o ďalšie bádanie. 

Názov digitálnej učebnej pomôcky: Google Earth (Zem)
Zaradenie digitálnej učebnej pomôcky: Inštruktívny program
Výsledné hodnotenie: 8.0

Hodnotiace okruhy  Okruh 1 
(max. 65) 
Okruh 2 
(max. 80) 
Okruh 3 
(max. 60) 
 Okruh 4 
(max. 160)
 Výsledné hodnotenie
 Percentá  86,15%  78,75%  79,00%  80,10%  Výborná digitálna 
učebná pomôcka
 Počet bodov  56  63  31  105  255


Slovné hodnotenie:
1. Technické a technologické charakteristiky 
Google Zem (Earth) je bezplatná, voľne stiahnuteľná (http://earth.google.com) webová aplikácia (virtuálny glóbus), ktorá umožňuje zobraziť ktorékoľvek miesto na zemskom povrchu formou priblíženia z vesmíru. Predstavuje multiplatformové riešenie funkčné tak na mobilných zariadeniach (smartfóny, tablety), ako aj na PC alebo MAC. Inštalačný balík aplikácie Google Zem je dostupný na adrese: http://earth.google.com/download-earth.html. Ten je potrebné najprv uložiť na disk zariadenia a následne spustiť inštaláciu. Samotná inštalácia je prehľadná, jednoduchá a rýchla. Nevyžaduje formálnu registráciu používateľa. Pre bezproblémovú funkčnosť aplikácie je nevyhnutné kvalitné pripojenie na internet. Google Zem možno spúšťať na všetkých známych webových prehliadačoch. Pre používateľa je výhodné spojenie s prehliadačom Google Chrome s prepojením na všetky ostatné služby, ktoré tento výrobca ponúka.
2. Obsah, ovládanie, organizácia a spracovanie informácií 
Webová aplikácia obsahuje letecké a satelitné snímky s vysokou rozlišovacou schopnosťou, využíva digitálny terénny model, vytvorený pomocou radaru SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) spoločnosťou NASA. V Google Earth je možné prezerať už poskytované informácie alebo zobraziť vlastné údaje uložené vo formáte KML, zozipovaná forma .kml údajov má tvar .kmz. KML súbor definuje objekty (bodové prvky, snímky, polygóny, 3D modely, textové popisy,...) zobrazované vo webových  aplikáciach spoločnosti Google, ktorými sú Google Earth, Google Maps, Google Mobile. Každé miesto na zemskom povrchu je lokalizované svojou polohou vo forme súradníc geografickej šírky, dĺžky a nadmorskou výškou. Používatelia môžu prispievať k tvorbe prostredia Google Earth vkladaním vlastných fotografií, GPS trás či vymodelovaných 3D budov.
3. Spracovanie informácií z hľadiska učenia, poznávania a potrieb vyučovania 
Používateľské prostredie softvéru Google Zem sa vyznačuje prehľadnosťou a dobre premysleným rozmiestnením pracovných panelov a nástrojov. Najväčšiu plochu v hlavnom okne aplikácie zaberá 3D prehliadač so štandardne zobrazenou zemeguľou a jej povrchom. Okrem našej planéty dokážeme prostredníctvom príkazou zobraziť a preskúmať nočnú oblohu, Mesiac a niektorú z dostupných planét našej slnečnej sústavy. Najdôležitejšie tlačidlá sú rozmiestnené na hlavnej lište programu, ktorá sa nachádza v hornej časti 3D prehliadača. Obsahuje základné tlačidlá s obrazovými ikonkami pre zmenu a úpravu pracovného prostredia aplikácie Google Zem. V stavovom riadku v spodnej časti 3D prehliadača sú zobrazené informácie o geografických súradniciach miesta, nad ktorým sa nachádza kurzor myšky spolu s aktuálnou výškou pohľadu na Zem. Obrovská databáza informácií o geograficky zaujímavých miestach na Zemi je dostupná prostredníctvom samostatných vrstiev. Všetky údaje je možné zobraziť v 3D prehliadači (galérie fotografií, hranice a označenia štátov, morí, sídiel, príspevky z National Geography, historické mapy, satelitné snímky,...). Približovaním povrchu Zeme sa zvyšuje aj počet dostupných ikoniek k zvoleným vrstvám na zobrazovanom území. Vrstvy môžu obsahovať kategórie ďalších dát, tzv. podvrstvy. Aplikácia má vlastnú webovú stránku s výučbovými materiálmi a príručkami pre používateľov. Cielená metodická a didaktická podpora s ponukou príkladou ako vhodne a zmysluplne využívať Google Zem vo výučbe dostupná nie je.
4. Psychologické a pedagogické hľadiská
Webová aplikácia je určená pre širokú verejnosť. Vo vzťahu k vzdelávaniu ponúka obrovskú databázu rôznorodých informácií vo väčšine známych formátoch (obrázky, videofilmy, animácie, texty, modely, grafy, tabuľky...) presne lokalizovaných na virtuálny povrch Zeme. Výhodou aplikácie je mimoriadne vysoká úroveň prepojenia s inými, aj samostatne dostupnými internetovými službami encyklopedického charakteru. Používateľ sa tak jednoducho a rýchlo pohybuje medzi objektami ku ktorým dokáže získať v okamihu množstvo ďalších doplňujúcich informácií. Vyhľadávanie v databáze je pohodlné a jednoduché. Žiakovi dovoľuje virtuálne sa prechádzať po uliciach miest, prírodných a kultúrnych pamiatkch. Samostatne ich spoznávať, objavovať, zoznamovať sa s detailami. K dispozícii je niekoľko interaktívnych súťaží a poznávacích hier. Navyše aplikáciou prezentované objekty možno zoskupovať do kategórií, triediť, usporiadávať podľa vlastných preferencií. Softvérové prostredie navyše umožňuje používateľovi vytvárať vlastné objekty, pridávať k nim multimediálny obsah a lokalizovať ich. Aj keď aplikácia nebola cielene vytvárané pre školské vzdelávanie poskytuje široké možnosti využitia vo výučbe väčšiny prírodovedných, ale aj humanitných predmetov. Zdieľaním vytvorených vrstiev podporuje spoluprácu žiakov na vzdelávacích projektoch aj skupinové formy vzdelávania. Napomáha využitiu bádateľských prístupov k výučbe, motivuje a inšpiruje k poznaniu sveta. 

Názov digitálnej učebnej pomôcky: Marble Desktop Globe
Zaradenie digitálnej učebnej pomôcky: Inštruktívny program
Výsledné hodnotenie: 6.6

Hodnotiace okruhy  Okruh 1 
(max. 65) 
Okruh 2 
(max. 80) 
Okruh 3 
(max. 60) 
 Okruh 4 
(max. 160)
 Výsledné hodnotenie
 Percentá  64,60%  78,70%  67,50%  52,50%  Dobrá digitálna 
učebná pomôcka
 Počet bodov  42  63  27  58  162


Slovné hodnotenie:
1. Technické a technologické charakteristiky 
Marble Desktop Globe je virtuálny glóbus a atlas sveta. Program je vyvíjaný v rámci projektu KDE Edu, ktorého hlavnou úlohou je pripraviť softvér využiteľný vo vzdelávaní. Ide o nekomerčný a voľne dostupný softvér (https://edu.kde.org/marble/ ) podporujúci používanie bezplatných máp. Funguje pod desktopovými operačnými systémami (Linux/Unix, MS Windows a Mac OS X). Inštalácia softvéru Marble Desktop Globe prebieha v niekoľkých jednoduchých krokoch. Nevyžaduje registráciu používateľa. Po stiahnutí a aktivovaní aktuálneho inštalačného súboru (.exe) sa používateľ riadi jasnými a zrozumiteľnými pokynmi inštalačného sprievodcu, ktorý je rovnako ako softvér kompletne lokalizovaný do slovenského jazyka. Inštalácia softvéru je rýchla a nekomplikujú ju zbytočné výzvy na povtrdenie prednastaveného postupu.  Po skončení úspešnej inštalácie sa na ploche počítača sa medzi programami objaví ikona s odkazom na spustenie softvéru.
2. Obsah, ovládanie, organizácia a spracovanie informácií 
Najdôležitejšie nástroje softvéru Marble obsahuje bočný panel programu s 3 záložkami. Prvá, nazvaná Navigácia, slúži na zmenu mapového pohľadu (priblíženie, oddialenie, posun) ako aj na rýchle vyhľadávanie v obsahu zvolenej mapy pomocou zadaného textového reťazca. Záložka s vysvetlivkami obsahuje všetky mapové znaky použité v aktuálnom mapovom pohľade. Niektoré skupiny znakov môže používateľ vypnúť, a tak obsah zobrazenej mapy prispôsobiť potrebám vyučovania. Ihneď použiteľné mapové podklady poskytuje záložka s názvom Mapa. Prednastavených je veľký počet tematických mapových zobrazení, ktoré možno rozšíriť o ďalšie podkladové mapy zo servera projektu dostupného na http://www.openstreetmap.org/). Používateľ si okrem mapy volí aj z troch druhov mapového zobrazenie, ktoré bude pri jej vykresľovaní použité. Softvér zabezpečuje prepojenie s databázou otvorenej encyklopédie Wikipedia.
3. Spracovanie informácií z hľadiska učenia, poznávania a potrieb vyučovania 
Používateľské prostredie softvéru Marble sa vyznačuje prehľadnosťou a jednoduchým intuitívnym ovládaním. Okrem štandardne umiestnenej hlavnej lišty ponúka ešte navigačný panel zobrazený v ľavej časti okna programu. Všetky dostupné panely s nástrojmi je možné v prostredí programovej aplikácie Marble – stolný glóbus samostatne ukryť alebo zviditeľniť. V plošne najväčšom okne s prehliadačom máp je okrem vybranej mapy vo zvolenej projekcii aj malý obdĺžnik s orientačnou mapkou, kompas a grafickú mierku. Orientačná mapka slúži na lepšiu orientáciu v zobrazenom priestore, čo používateľ ocení hlavne pri veľkom zväčšení vybranej mapy. Pridŕžaním ľavého tlačidla myšky nad jedným z týchto troch objektov a jej následným pohybom, dokážeme ohraničenými útvarmi hýbať a premiestňovať ich po podkladovej ploche. Okno programu dopĺňa spodný stavový riadok  zobrazujúci zemepisné súradnice bodu v mape, nad ktorým je umiestnený kurzor a výška pohľadu na aktuálne vykreslené mapové dielo. Vytvorené mapy ako aj náhľady na časti zemského povrchu je možné kopírovať, exportovať ako obrázky aj ukladať vo forme záložiek. Softvér tiež dovoľuje nahranie práce používateľa v prostredí softvéru v podobe filmového klipu.
4. Psychologické a pedagogické hľadiská
Softvérová aplikácia je určená pre vzdelávanie. Ponúka rozsiahlu databázu mapových podkladov rôzneho charakteru a tematického zamerania s prepojením na Wikipédiu, presne lokalizovaných na virtuálny povrch Zeme. Používateľ sa jednoducho a rýchlo pohybuje medzi objektami ku ktorým dokáže získať v okamihu množstvo ďalších doplňujúcich informácií (obrázky, filmy, texty, webové odkazy na ďalšie zdroje informácií) . Vyhľadávanie v databáze je rýchle a jednoduché. Žiakovi dovoľuje amostatne spoznávať, objavovať a zoznamovať sa s detailami povrchu Zeme. Softvér neobsahuje žiadne interaktívne súťaže ani poznávacie hry. Softvér poskytuje široké možnosti využitia vo výučbe geografie, ale aj histórie (početná databáza historických máp). Tvorbou vlastných mapových podkladov podporuje tvorbu vzdelávacích projektoch aj skupinové formy vzdelávania. Napomáha využitiu bádateľských prístupov k výučbe, motivuje a inšpiruje k poznaniu sveta. 

Názov digitálnej učebnej pomôcky: EduPege E-Learning
Zaradenie digitálnej učebnej pomôcky: Vzdelávacie prostredie
Výsledné hodnotenie: 7.1

Hodnotiace okruhy  Okruh 1 
(max. 65) 
Okruh 2 
(max. 80) 
Okruh 3 
(max. 60) 
 Okruh 4 
(max. 160)
 Výsledné hodnotenie
 Percentá  77,80%  69,50%  85,50%  51,50%  Veľmi dobrá digitálna 
učebná pomôcka
 Počet bodov  43  54  51  77  225


Slovné hodnotenie:
1. Technické a technologické charakteristiky 
Vzdelávacie prostredie EduPage E-Learning (www.edupage.org) je webovou aplikáciou, do ktorej je možné ukladať učebné lekcie, cvičenia a testy. Pre plnohodnotné využívanie softvéru je potrebné sa do aplikácie prihlásiť. Pri rôznych problémoch je na stránke pomocník, v ktorom sú prehľadne usporiadané návody a riešenia problémov. Edupage je internetová (sieťová) aplikácia, takže je možné zdieľanie a komunikácia prostredníctvom siete. To umožňuje aj používanie rôznych prehliadačov, operačných systémov a nevyžaduje si špeciálny hardvér. Pre používanie softvéru na smartfónoch je potrebné si stiahnuť aplikáciu. Táto aplikácia však nefunguje tak korektne ako aplikácia po prihlásení sa cez počítač a zahŕňa len administračnú časť softvéru (dochádzka, známky, suplovanie, rozvrh, atď.). Nenachádza sa v nej časť venovaná vyučovaniu konkrétnych predmetov, napr. prezentácie, cvičenia a iné učebné materiály. Z pohľadu operačných systémov program nepracoval korektne pod všetkými testovanými operačnými systémami. Spustenie cez mobilný telefón s operačným systémom Android spôsobovalo problémy. Technická stránka tohto portálu je pre väčšinu počítačov pripravená veľmi dobre, no ako mobilná aplikácia má ešte stále značné nedostatky. Uvedený portál je po technickej stránke dostatočne prepracovaný, s dobrou technickou podporou a je možné ho používať na technológiách, ktorými disponuje väčšina škôl.   
2. Obsah, ovládanie, organizácia a spracovanie informácií 
Produkt EduPage E-Learning slúži prioritne na ukladanie a archivovanie učebných materiálov a testov. Preto výuková časť portálu závisí od toho, čo do nej používateľ vloží. V časti digitálna knižnica alebo testy sa nachádza materiál, ktorý tam vložili používatelia a súhlasili s jeho zdieľaním. Materiál je možné ďalej zdieľať, zadávať žiakom, stiahnuť či upraviť podľa vlastných potrieb. Väčšina materiálu je tvorená učiteľmi, ktorí ho používajú v rámci vyučovania, čo spôsobuje nerovnomerné rozdelenie dostupných materiálov pre jednotlivé predmety a ročníky. Na portály nie sú dostupné žiadne špecifické materiály, simulácie dejov alebo pozorovania, ktoré sa nedajú realizovať na vyučovaní. Dostupný materiál je rozdelený podľa ročníkov a predmetov, čo umožňuje jednoduché, rýchle vyhľadávanie a orientáciu na portály. Čo sa týka ovládania, softvér nie je zabezpečený proti zásahom z nepozornosti a používateľovi neumožňuje presne sledovať pohyb v štruktúre softvéru.
3. Spracovanie informácií z hľadiska učenia, poznávania a potrieb vyučovania 
Vzhľadom na charakter vzdelávacieho portálu, spracovanie informácií a miera ich použitia vo vyučovaní je výrazne ovplyvnená autorom vzdelávacieho materiálu (používateľom portálu). Výhodou je, že dostupné výučbové materiály, ide najmä o interaktívne testy a prezentácie, si používatelia z obsahového, metodického aj didaktického hľadiska môžu prispôsobiť svojim potrebám. Prezentácie vo všeobecnosti nesú rukopis autora a automaticky neobsahujú zvýraznené hypertextové prepojenia ani kvalitné obrazové, či iné multimediálne prílohy. Náhodným kliknutím používateľa môže dôjsť k nežiadúcemu otvoreniu iných aplikácií, či prednastavených prehliadačov. Softvér obsahuje výborne prepracované prostredie na tvorbu interaktívnych testov, ktoré dokáže automaticky vyhodnocovať a zapisovať výsledky do internetovej žiackej knižky, ak trieda (škola) využíva aj tento produkt. Žiaci, rodičia aj učitelia sa tak k dosiahnutým výsledkom vedia rýchlo a pohodlne dostať. Platená verzia produktu EduPage E-Learning obsahuje aj rozsiahlu databázu prémiových testov vytorených pre väčšinu všeobecnovedných predmetov aj ročníkov.
4. Psychologické a pedagogické hľadiská
Produkt EduPage E-Learning dostupný na www.edupage.org je otvorený webový systém do ktorého si učitelia môžu vkladať vlastné učebné materiály a vytvárať interaktívne, automaticky vyhodnocované testy a cvičenia. Tomuto účelu autori portálu prispôsobili ovládacie nástroje aj dostupné funkcie. Databázu digitálnych učebných pomôcok si môže učiteľ tvoriť podľa vlastného uváženia, triediť ju do kategórií podľa vlastných kritérií a záleží len na ňom v ktorej fáze hodiny pomôcku použije. Softvér podporuje spoluprácu na vzdelávacích projektoch a úlohách tým, že učiteľovi, ale aj žiakovi dovoľuje zdieľať vybrané súbory a distribuovať ich konkrétnemu používateľovi (používateľom). Žiakovi umožňuje samostatnú prácu na zadaniach, interaktívnych cvičeniach a svoju úspešnosť (napredovanie) môže sledovať on aj jeho učiteľ (tútor). Učebné materiály (prémiové testy) nahrané autormi vzdelávacieho prostredia sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a schválenými učebnicami. Pri väčšine súborov (prezentácie, testy), ktoré nechali učitelia zdieľať ostatným používateľom, však nie je možné objektívne posúdiť ich didaktickú kvalitu, keďže neuvádzajú použité informačné zdroje, ani to či prezentované texty prešli odbornou recenziou. Podpora spätnej väzby, ktoré je výbornou motiváciou pre žiakov v zlepšovaní dosiahnutých výsledkov a pre učiteľa odrazom nadobudnutých vedomostí žiakov, je pri tomto produkte veľmi vysoká.

Názov digitálnej učebnej pomôcky: Zborovna.sk
Zaradenie digitálnej učebnej pomôcky: Vzdelávacie prostredie
Výsledné hodnotenie: 5.9

Hodnotiace okruhy  Okruh 1 
(max. 65) 
Okruh 2 
(max. 80) 
Okruh 3 
(max. 60) 
 Okruh 4 
(max. 160)
 Výsledné hodnotenie
 Percentá  76,50%  65,40%  61,50%  31,50%  Veľmi dobrá digitálna 
učebná pomôcka
 Počet bodov  48  46  37  40  171


Slovné hodnotenie:
1. Technické a technologické charakteristiky 
Práca s plateným portálom zborovna.sk (virtuálna knižnica) je po technickej stránke veľmi jednoduchá, pohodlná a zrozumiteľná. Virtuálna knižnica je webovou aplikáciou. Pri použití rôznych webových prehliadačov sa nevyskytli žiadne problémy s jej funkčnosťou a používaním. Nevyžaduje špeciálne požiadavky na hardvér, voľné pamäťové miesto ani vysoký výkon procesora a je s ňou možné rovnako dobre pracovať aj na tabletoch a mobilných telefónoch (smartfónoch) s operačným systémom Android, WinPhone aj iOS. Prostredníctvom mobilných zariadení je možné prezentovaný vzdelávací obsah prezerať aj sťahovať, ale pre ďalšiu prácu s materiálmi (napr. prispôsobovanie, upravovanie a vkladanie vlastného obsahu) je lepšie a efektívnejšie využívať počítač, ktorý obsahuje viacero aplikácií na tvorbu a úpravu dokumentov. Počas testovania systému sa nevyskytli žiadne vážnejšie problémy alebo poruchy.   
2. Obsah, ovládanie, organizácia a spracovanie informácií 
Zvýraznenie dôležitých pojmov, členenie textu, prispôsobenie informácií veku žiakov je ovplyvnené autorom vzdelávacieho materiálu, ktorý súbor do prostredia Zborovna.sk pridáva. Autormi sú väčšinou učitelia, ktorí pridávajú materiály s cieľom žiakov motivovať a uľahčiť im pochopenie poznatkov. Z tohto dvodu je väčšina sprístupnených materiálov spracovaná premyslene, názorne s využitím obrázkov, prípadne aj videí. Aktualizácia vzdelávacieho obsahu prebieha priebežne a denne sa na portál pridávajú nové materiály, ktoré však neprechádzajú žiadnou odbornou recenziou a využívané informačné zdroje nie sú uvádzané automaticky a kompletne. Pridávanie a tvorba úloh sú jednoduché a nástroje na ovládanie sú spracované tak, aby používateľovi poskytli rýchly pohyb medzi vzdelávacími objektmi. Jedným z nástrojov je filter, ktorý umožňuje rýchle a bezproblémové vyhľadávanie materiálu, či už pre konkrétny predmet alebo typ dokumentu. V obsahu portálu chýbajú plávajúce okná a hypertextové prepojenia v texte. Na portál je možné pridávať linky s informáciami, ale prepojenia na rozširujúce informácie v texte sme nenašli. Obsah portálu nevytvára jeho poskytovateľ, ale rôzni autori (učitelia), a preto sa vyznačuje výraznou kvalitatívnou variabilitou. Problémom pri tomto prostredí ostávajú autorské práva, ktoré prevádzkovateľ portálu negarantuje (ich dodržiavanie nekontroluje) a odvoláva sa na licenciu pre Open Source produkty.
3. Spracovanie informácií z hľadiska učenia, poznávania a potrieb vyučovania 
Vzdelávací portál Zborovna.sk ponúka veľkú variabilitu obsahu, ktorá môže byť z pohľadu používateľov a využitia rôznych učebných metód a postupov ozajstným prínosom. Informácie (najmä prezentácie a dokumenty vytvorené v programových aplikáciách kancelárskeho balíka MS Office) z portálu je možné ukladať, zdieľať, tlačiť a používať pre vlastnú výučbu. Možnosť upravovania sprístupnených súborov nie je dostupná pre všetky materiály. Pre učiteľa môže byť portál zdrojom veľkého počtu testov a cvičení, ktoré sú vypracované v programe MS Word. Testy môže učiteľ poslať žiakom, ale vyhodnocovať ich musí individuálne, nakoľko portál neponúka funkcie automatického vyhodnocovania testov a nevypracováva ani štatistiky dosiahnutých výsledkov jednotlivých žiakov. Metodickou pomôckou pre učiteľa týkajúcou sa vhodného využitia dostupných materiálov v jednotlivých fázach vyučovacej hodiny je aj popis k didaktickému materiálu, ktorý k nemu pridáva autor. 
4. Psychologické a pedagogické hľadiská
Absencia štatistiky a archivácie hodnotení jednotlivých žiakov je z pohľadu hodnotenia psychologických a pedagogických atribútov nedostatkom portálu. Produkt Zborovna.sk predstavuje otvorený webový systém do ktorého si učitelia vkladajú vlastné učebné materiály. Tomuto účelu tvorcovia portálu prispôsobili ovládacie nástroje aj dostupné funkcie. Z databázy digitálnych učebných pomôcok si môže učiteľ vyberať podľa vlastného uváženia, pričom môže aj posudzovať (hodnotiť) kvalitu (využiteľnosť) stiahnutého súboru. Softvér nepodporuje spoluprácu na vzdelávacích projektoch a úlohách. Učiteľ však môže žiakom (žiakovi) posielať vybrané súbory (napr. dokumenty s testom). Systém čiastočne podporuje samostatnú prácu žiaka na zadaniach, ale jeho úspešnosť (napredovanie) individuálne nesleduje. Väčšina učebných materiálov nahraných učiteľmi je v súlade s aktuálne platným Štátnym vzdelávacím programom a schválenými učebnicami. Ich kvalitu však nie je možné objektívne posúdiť, keďže často neuvádzajú použité zdroje, ani to či texty prešli odbornou recenziou.

Názov digitálnej učebnej pomôcky: Oskole.sk
Zaradenie digitálnej učebnej pomôcky: Vzdelávacie prostredie
Výsledné hodnotenie: 4.6

Hodnotiace okruhy  Okruh 1 
(max. 65) 
Okruh 2 
(max. 80) 
Okruh 3 
(max. 60) 
 Okruh 4 
(max. 160)
 Výsledné hodnotenie
 Percentá  67,80%  48,50%  40,50%  28,50%  Dobrá digitálna 
učebná pomôcka
 Počet bodov  40  37  24  38  139


Slovné hodnotenie:
1. Technické a technologické charakteristiky 
Portál Oskole.sk je produktom jedného z najvýznamnejších mobilných operátorov. Vyznačuje sa vysokou stabilitou a počas testovania sme sa nestretli s výraznejšími technickými nedostatkami. Práca s prostredím je jednoduchá, pohodlná a rýchla. Na technické problémy sme nenarazili ani pri práci na mobilných zariadeniach akými sú tablety, či smartfóny. Portál fungoval bezproblémovo na všetkých testovaných zariadeniach a operačných systémoch. Používanie portálu je však rýchlejšie a praktickejšie prostredníctvom notebooku alebo desktopového počítača. Dôvodom pomalšej práce na tabletoch (smartfónoch) však môže byť aj pomalšie internetové pripojene (3G), samozrejme menšia plocha obrazovky a využívané ovládacie nástroje. Tieto nedostatky však nepovažujeme za zásadné chyby, keďže portál by sa mal prioritne využívať vo vyučovaní, prípadne v domácej príprave žiakov. 
2. Obsah, ovládanie, organizácia a spracovanie informácií 
Vzdelávací obsah portálu Oskole.sk je spracovaný prehľadne, orientácia a hľadanie informácií je v ňom jednoduché a rýchle. Portál zahŕňa testy, učebné texty aj videá, ktoré sú nahrané v televíznom štúdiu s rôznymi učiteľmi. Výučbový materiál je prehľadný, dôležité pojmy sú farebne odlíšené a texty sú doplňované rôznymi obrázkami. Videá obsahujú základný učebný materiál prerozprávaný učiteľmi. Rozprávanie učiteľa je strohé, monotónne, výkladové, nie je rozšírené o vysvetľovanie, doplňujúce informácie alebo pozorovania či pokusy. Takto spracované videá nie sú pre žiaka zaujímavé ani motivujúce. Testy, ktoré sa nachádzajú na portály sú pomerne jednoduché a dajú sa využiť najmä pri opakovaní základného učiva. Neobsahujú použité informačné zdroje, z ktorých autor pri tvorbe dokumentu vychádzal. Informačné zdroje sú uvedené len pri učebných textoch.
3. Spracovanie informácií z hľadiska učenia, poznávania a potrieb vyučovania 
Prostredie Oskole.sk ponúka metodicky dobre spracované učebné texty. V rámci textov však chýbajú hypertextové prepojenia a neuvádzajú sa v nich ani iné zdroje rozširujúcich informácií. Portál neponúka námety na žiacke aktivity. Dostupné sú len žiacke projekty, ktorých text nie je spracovaný ako pri učebných textoch. Chýbajú aj pracovné listy, no na jednoduché a rýchle opakovanie je možné použiť interatkívne testy. Pri množstve materiálu, ktorý portál obsahuje je prekvapujúce, že pre niektoré predmety základnej školy testy chýbajú (biológia). Testy tvorí väčšinou 10 uzatvorených otázok s možnosťou výberu jednej alebo viacerých správnych odpovedí. Po ukončení testovania sa úspešnosť odpovedí ihneď automaticky vyhodnotí percentuálne a v niektorých prípadoch aj príslušnou známkou. Pri vybraných testoch sa používateľovi ukážu aj správne a nesprávne odpovede. Výsledky testov sa nezaznamenávajú a žiaci k nim majú prístup iba bezprostredne po ukončení testu. Výsledky sa stratia ihneď po akomkoľvek zásahu (vyhľadávanie, zmena testu, krok späť, atď.). Testy aj učebné texty je možné zdieľať, tlačiť, kopírovať sa dá iba manuálne, no pri použití takto skopírovaného textu je nutné dodržiavať autorské práva. 
4. Psychologické a pedagogické hľadiská
Portál Oskole.sk je uzavretým komerčným produktom. Veľmi rušivo pôsobí, že na jednotlivých stránkach sa okrem vzdelávacieho obsahu zobrazujú aj reklamy. Nedostatkom portálu je tiež absencia pracovných listov, tvorivých úloh a námetov na ďalšie učebné aktivity, ktoré by žiakom umožnili učivo si vhodne zopakovať a upevniť. Negatívom portálu je nízka atraktivita sprístupneného vzdelávacieho obsahu, ktorý je prezentovaný vo forme krátkych filmov s monotónnym výkladom učiteľa. Nedostatočná je tiež metodická podpora vytvorených učebných kurzov a lekcií. Portál neumožňuje zdieľanie dokumentov, ani spoluprácu žiakov na ich tvorbe. Dostupné interaktívne testy a cvičenia poskytujú používateľovi okamžitú spätnú väzbu. Absentujú však pokročilejšie formy štatistického vyhodnotenia výsledkov, ich priebežné uchovávanie, zverejňovanie a porovnávanie. V obmedzenej podobe možno testy aj vypracované učebné texty využiť v domácej príprave žiakov.

Názov digitálnej učebnej pomôcky: Encyclopedia Britannica
Zaradenie digitálnej učebnej pomôcky: Vzdelávacie prostredie
Výsledné hodnotenie: 7.4

Hodnotiace okruhy  Okruh 1 
(max. 65) 
Okruh 2 
(max. 80) 
Okruh 3 
(max. 60) 
 Okruh 4 
(max. 160)
 Výsledné hodnotenie
 Percentá  74,50%  73,80%  68,50%  80,00%  Veľmi dobrá digitálna 
učebná pomôcka
 Počet bodov  42  59  41  105  247


Slovné hodnotenie:
1. Technické a technologické charakteristiky 
Technické spracovanie webovej aplikácie Encyclopedia Britannica umožňuje využitie portálu tak na mobilných zariadeniach (smartfóny, tablety), ako aj na bežných stolových počítačoch, či notebookoch. Používanie neobmedzuje ani operačný systém a prehliadanie vzdelávacieho obsahu encyklopédie funguje bezproblémovo pod všetkými známymi operačnými systémami. Využívanie produktu britannica.com na smartfónoch, či tabletoch sťažuje iba menšia obrazovka, zmenšené používateľské rozhranie s ovládacími nástrojmi, ako aj pomalší internet. Tieto parametre však nebránia vo využívaní stránky, len znižujú celkový používateľský komfort a jednoduchosť používania digitálnej encyklopédie. Pre iPady a iPhony je dostupná samostatná platená aplikácia v AppStore. Pri prezerení obsahu na starších verziách prehliadača Internet Explorer (7, 8) boli jednotlivé ikony rozhádzané, čo značne sťažovalo orientáciu používateľa na stránke. Na podobný  problém sme narazili aj pri webovom prehliadači Firefox a Safari. Keďže je stránka v anglickom jazyku nechali sme texty preložiť pomocou funkcie automatického prekladača v jednotlivých typoch webových prehliadačov. Až na nie vždy korektné zobrazenie (poloha, veľkosť) ovládacích nástrojov a nedostatky v odbornosti aj presnosti prekladu, zvládli lokalizáciu textov do slovenského jazyka všetky testované webové prehliadače.
2. Obsah, ovládanie, organizácia a spracovanie informácií 
Encyclopedia Britannica je medzinárodne uznávanou elektronickou encyklopédiou. Obsahuje obrovské množstvo informácií v rôznych elektronických formátoch (texty, obrázky, grafy, tabuľky, modely, animácie, filmy), ktoré však priamo nekorešpondujú s vymedzeným slovenským vzdelávacím štandardom a obsahom vzdelávania na základnej, či strednej škole. Profesionálne spracované výučbové materiály nie sú cielene určené pre konkrétne vyučovacie hodiny. Ide o rozsiahly súbor informácií, ktoré možno využiť pri príprave vyučovacej hodiny alebo priamo vo vyučovacom procese. Texty sú písané prehľadne, štruktúrovane a obsahujú množstvo hypertextových prepojení na rozširujúce informácie a vysvetľovanie (definovanie) jednotlivých pojmov. Odborné aj informatívne texty dopĺňajú videá a obrázky, ktoré vystihujú opisovaný pojem alebo jav. Texty aj nahovorené videá sú v anglickom jazyku a charakteristiky pojmov sú rozdelené pre žiakov základnej a strednej školy. Aspoň základaná znalosť anglického jazyka je preto nutnou podmienkou zmysluplného využívania databázy informácií encyklopédie a čiastočne obmedzuje možnosti aplikácie portálu na slovenských školách. Prezentované videá sú krátke, výstižné, didakticky premyslené, s anglickým komentárom, ktorý si môže učiteľ vypnúť a nahradiť ho svojim. 
3. Spracovanie informácií z hľadiska učenia, poznávania a potrieb vyučovania 
Encyclopedia Britannica.com je dostupná výlučne v anglickom jazyku. Z pohľadu využitia vo vyučovaní na slovenských školách je absencia slovenskej lokalizácie negatívom portálu. Texty sú pre žiakov s dobrou znalosťou anglického jazyka primerané, logicky členené s označením kľúčových pojmov a hypertextovým prepojením na ďalšie rozširujúce poznatky a vedomosti. Portál obsahuje aj časť Britannica Kids, kde sú informácie zredukované, obrázky farebne aj obsahovo pestrejšie, doplnené o interaktívne testy zábavnejšieho charakteru. Úlohy sú spracované najmä formou hry, sú originálne, tematicky rozmanité a pre žiakov zaujímavé. Britanica.com neobsahuje žiadnu špeciálnu metodickú podporu vo forme rozpracovaných projektových zadaní, úloh, cvičení, či pracovných listov. Produkt je hlavne zdrojom obrovského množstva dobre štrukturovaných informácií, ktoré možno vo vyučovacom procese vhodne a zmysluplne využiť. Používanie portálu je podmienené pripojením na internet. Staršie verzie encyklopédie bolo možné zakúpiť na DVD. 
4. Psychologické a pedagogické hľadiská
Vzdelávací obsah elektronickej encyklopédie Britannica ponúka široké možnosti využitia v programe vyučovacej hodiny. Základom je však znalosť anglického jazyka. Okrem expozičnej časti hodiny, je vhodné selektívne využiť aj interaktívne cvičenia na zopakovanie a upevnenie poznatkov. Britannica je elektronická forma encyklopédie, obsahujúca množstvo informácií, ktoré žiakom umožňujú individuálne rozširovanie si vedomosti z rôznych vedných oblastí a odborných tém. Sú výborným zdrojom overených a priebežne aktualizovaných poznatkov vhodných pre vzdelávacie projekty a skupinové úlohy. Absencia presnejšej štatistiky a archivácie hodnotení jednotlivých žiakov je z pohľadu hodnotených psychologických a pedagogických atribútov nedostatkom portálu. Encyclopedia Britannica predstavuje uzatvorený webový systém do ktorého si učitelia nemôžu vkladať vlastné učebné materiály. Ovládacie nástroje aj dostupné funkcie elektronickej encyklopédie však dovoľujú učiteľovi (v platenej verzii) vyberať si z databázy vzdelávacích objektov a zhromažďovať a triediť ich na vlastnom úložisku pod vlastným kontom. Používateľ nemôže posudzovať (hodnotiť) kvalitu (využiteľnosť) využívaných objektov. Vysokú odbornú aj didaktickú kvalitu sprístupnených vzdelávacích objektov zaručujú autori, ktorí sú kvalifikovanými odborníkmi v danej vednej oblasti, pričom všetky texty prešli recenziou a použité informačné zdroje sú uznávané a vedecky rešpektované.  Produkt nepodporuje on-line spoluprácu na vzdelávacích projektoch a úlohách. Učiteľ však môže žiakom (žiakovi) nechať zdieľať vybrané súbory (napr. animácie, filmy,  interaktívne testy, cvičenia). Systém podporuje najmä samostatnú prácu žiaka na zadaniach, aj keď jeho úspešnosť (napredovanie) individuálne sleduje iba v prípade platených verzií. 

Názov digitálnej učebnej pomôcky: Khan Academy
Zaradenie digitálnej učebnej pomôcky: Vzdelávacie prostredie
Výsledné hodnotenie: 5.1

Hodnotiace okruhy  Okruh 1 
(max. 65) 
Okruh 2 
(max. 80) 
Okruh 3 
(max. 60) 
 Okruh 4 
(max. 160)
 Výsledné hodnotenie
 Percentá  72,00%  48,00%  49,00%  43,00%  Dobrá digitálna 
učebná pomôcka
 Počet bodov  42  38  32  70  182


Slovné hodnotenie:
1. Technické a technologické charakteristiky 
Khan Academy je nezisková organizácia, ktorá poskytuje viac ako 3000 videolekcií z predmetov Fyzika, Matematika, Chémia, Biológia, Dejiny, atď. Videolekcie predstavujú špecifickú formu vzdelávania na diaľku. Cieľom portálu je skvalitniť všeobecné vzdelávanie a poskytnúť bezplatný prístup k vzdelaniu každému, bez ohľadu na čas a miesto. Všetky nahrané materiály sú k dispozícií zadarmo a na portál nie je nutné sa prihlasovať. Po registrácii prostredníctvom konta G-mail alebo Facebook, používateľ získava automaticky prístup k elektronickej evidencii vlastných vzdelávacích aktivít (A free world-class education for anyone anywhere). Technické spracovanie webovej aplikácie khanacademy.org umožňuje využitie portálu tak na mobilných zariadeniach (smartfóny, tablety), ako aj na bežných stolových počítačoch, či notebookoch. Používanie neobmedzuje ani operačný systém a prehliadanie vzdelávacieho obsahu encyklopédie funguje bezproblémovo pod všetkými známymi operačnými systémami. Prihlásenie prostredníctvom internetového prehliadača Google Chrome nefungovalo počas testovania vždy korektne a spúšťaniu cez mobilný telefón s operačným systémom Android 4 viackrát bránila nesprávne hlásená chyba pri prihlasovaní. So vzdelávacím portálom je možné pracovať aj priamo v elektronickom prekladači.
2. Obsah, ovládanie, organizácia a spracovanie informácií 
Všetky webovým portálom zverejňované vzdelávacie materiály majú charakter videolekcií, kde je vysvetľujúci text nahradený (prerozprávaný) do zrozumiteľných komentárov. Hlasové komentáre sú v súlade so zobrazovanými (vysvetľovanými) schémami, náčrtmi a nákresmi tvorenými zväčša na čiernom podklade, pomocou ktorých autor približuje danú tému. Popri vysvetľovaní sa vo videách uvádzajú aj odkazy na iné videá, ktoré rozširujú informácie o danom probléme (spracovanej téme). Celý webový portál je v anglickom jazyku a bez jeho znalosti je orientácia v jeho štruktúre problematická a náročná. So vzdelávacím prostredím je možné pracovať aj cez prekladač, no preklady nie sú vždy odborne korektné, správne a zrozumiteľné.
3. Spracovanie informácií z hľadiska učenia, poznávania a potrieb vyučovania 
Keďže videolekcie sú najmä v anglickom jazyku (postupne pribúdajú lekcie v iných svetových jazykoch, napr. v španielštine, či nemčine), schopnosť porozumieť vysvetľovaným skutočnostiam závisí od dosiahnutej úrovne zvládnutia tohto jazyka. Vysvetľovanie býva dosť rýchle a niekedy menej zrozumiteľné, používateľ sa však dokáže kedykoľvek vrátiť k časti, ktorej neporozumel dostatočne. Jazykový problém je možné čiastočne riešiť pridaním titulkov k filmovému obrazu, pričom výber z dostupných jazykových mutácií je široký a pri niektorých videách si dokonca môžeme zvoliť aj slovenské titulky. Žiak tak vidí text nahraných komentárov prezeranej lekcie. Preklady do slovenčiny sú žiaľ často nepresné, používajú nespisovné slová a niekedy dokonca aj nezmyselné. Pri takomto nejasnom výklade (preklade) sa môže stať, že používateľ (žiak) správne neporozumie sprístupňovanému učivu a nepochopí ho. Videolekcie nahrádzajú najmä expozičné časti vyučovacej hodiny. Vzdelávacie prostredie neponúka žiadne úlohy, elektronické cvičenia, pracovné listy, alebo návrhy vzdelávacích projektov. Nedostatkom niektorých videolekcií je ich pomerne dlhé trvanie (viac ako 12 min.), čo obmedzuje ich reálne využitie v pedagogickej praxi. 
4. Psychologické a pedagogické hľadiská
Vzdelávací obsah prezentovaný webovým portálom Khan Academy zahŕňa výlučne komentované videolekcie, čo redukuje možnosti využitia tohto prostredia v školskej praxi, na najmä expozičné (vysvetľujúce) fázy výučby. Ak nerátame priebežné hodnotenie činnosti používateľa (počet zvládnutých lekcií, získaný vedomostný stupeň, grafické zobrazenie absolvovaných aktivít a pod.), chýbajú tomuto vzdelávaciemu prostrediu výraznejšie a metodicky premyslenejšie aktivizujúce a motivujúce prvky. Nedostatkom je tiež absencia cvičení, interaktívnych úloh alebo elektronických testov, ktoré by používateľovi pomohli zistiť nakoľko správne a dostatočne presne porozumel problematike prezentovanej vo videolekciách. Pri dlhšie trvajúcich lekciách sa môže u používateľa takisto prejaviť znížiná pozornosť a upadajúci záujem o vysvetľovanú problematiku. Produkt nepodporuje on-line spoluprácu na vzdelávacích projektoch a úlohách. Učiteľ však môže žiakom (žiakovi) odporučiť vybrané videolekcie. Systém podporuje najmä samostatnú prácu žiaka, pričom čiastočne sleduje aj jeho individuálnu úspešnosť (napredovanie).

Názov digitálnej učebnej pomôcky: Brain POP
Zaradenie digitálnej učebnej pomôcky: Vzdelávacie prostredie
Výsledné hodnotenie: 7.3

Hodnotiace okruhy  Okruh 1 
(max. 65) 
Okruh 2 
(max. 80) 
Okruh 3 
(max. 60) 
 Okruh 4 
(max. 160)
 Výsledné hodnotenie
 Percentá  76,00%  68,00%  75,00%  74,00%  Veľmi dobrá digitálna 
učebná pomôcka
 Počet bodov  49  54  45  116  264

 

Slovné hodnotenie:
1. Technické a technologické charakteristiky 
BrainPOP je spoločnosť, ktorá hlavne pre účely vzdelávania vytvára rôzne animácie, kvízy, interaktívne testy, učebné materiály a podporuje aktivity učiteľov. Svoje aktivity prezentuje prostredníctvom vzdelávacieho portálu brainpop.com. Toto vzdelávanie prostredie zahŕňa viacero samostatných častí ako BrainPOP Jr, BrainPOP Educators, BrainPOP a BrainPOP v španielskom jazyku. Portál podporuje individuálne aj skupinové vyučovanie, či už priamo počas výučby na školách alebo mimo nich. Okrem graficky pestrých a rôznorodých učebných materiálov môžu učitelia prostredníctvom funkcie My BrainPoP vidieť dosiahnuté výsledky žiakov a individuálne ich hodnotiť. Portál je webovou aplikáciou, ktorá umožňuje prezeranie vytvorených multimedií aj bez prihlásenia. Aby však používateľ získal prístup k všetkým digitálnym objektom, animáciám a dokumentom a materiálom a mohol využívať všetky funkcie, musí si zakúpiť licenciu. Webový portál je technicky prispôsobený k tomu, aby bol funkčný na všetkých operačných systémoch a bežal na väčšine webových prehliadačoch. Pre smartfóny ponúka možnosť stiahnutia špeciálnej aplikácie, ktorá je rovnako ako obsah vzdelávacieho prostredia spoplatnený. Používanie portálu si až na modul Adobe Flash Player nevyžaduje žiadne inštalácie podporných prvkov a nemá ani špeciálne požiadavky na technické vybavenie počítača. Vďaka týmto výhodám je ho možné používať takmer na každom počítači, tablete, alebo inteligentnom telefóne. Keďže portál je komerčným produktom, technické prepracovanie a podpora webového portálu je veľmi kvalitná a dobre prepracovaná.
2. Obsah, ovládanie, organizácia a spracovanie informácií 
Webový portál Brain POP poskytuje vzdelávacie štandardy a učebné plány, ktoré aktuálne platia v jednotlivých štátoch Severnej Ameriky a vo Veľkej Británii. Tie samozrejme nekopírujú presne u nás schválené učebné štandardy a plány. Obsah portálu je výlučne v anglickom jazyku a jeho prehliadanie cez dostupné webové prekladače nerobí problémy. Automatické preklady sú však často nepresné, nezrozumiteľné a nejasné, pričom niektoré časti stránky prekladač neprekladá. Informácie používané vo videách sú jasné a zrozumiteľné, samozrejme pod podmienkou, že používateľ výborne ovláda anglický jazyk. K videám nie sú dostupné preklady ani titulky, ktoré by bolo možné k nim pridať. Dostupné sú iba v angličtine. Videá sú didakticky dobrespracované a veľmi názorne popisujú danú tému. Nenachádzajú sa v nich hypertextové odkazy na rozširujúce informácie. Portál však obsahuje samostatnú časť, kde používateľ nájde rôzne druhy učebných pomôcok k téme (pracovné listy, slovník, interaktívne testy, kvízy a pod.) ako aj rozširujúce informácie k súvisiace so sprístupňovanou témou. Materiály sú prehľadne, systematicky usporiadané, čo urýchľuje orientáciu a vyhľadávanie informácií v obsahu webového portálu. Ten je spracovaný metodicky dobre a zrozumiteľne.
3. Spracovanie informácií z hľadiska učenia, poznávania a potrieb vyučovania 
Portál obsahuje videá, interaktívne pracovné listy, automaticky vyhodnocované kvízy a cvičenia. Pri preverovaní úrovne nadobudnutých edomostí si žiak môže určiť, či sa mu budú objavovať odpovede po každej otázke alebo až po ukončení práce na cvičení. Cvičenia a testy obsahujú uzatvorené otázky s možnosťou výberu jednej správnej odpovede. Interaktívne pracovné listy obsahujú odborné komnetáre z použitých videíu. Texty sú graficky pestré, dobre štruktúrované a dajú sa vytlačiť. Nevýhodou plnohodnotnej práce s webovým portálom je nutnosť zakúpenia licencie. Bez nej je dostupných iba niekoľko skôr ukážkových interaktívnych cvičení, kvízov, pracovných listov a učebných textov.  
4. Psychologické a pedagogické hľadiská
Vzdelávací obsah prezentovaný webovým portálom Brain POP zahŕňa okrem komentovaných videolekcie, ku ktorým možno pridať titulky, veľké množstvo podporných učebných pomôcok, čo významne zvyšuje možnosti využitia tohto prostredia v školskej praxi. Okrem expozičných (vysvetľujúcich) fáz výučby je obsah portálu možné vhodne využiť pri individuálnom preverovaní úrovne žiackych vedomostí a zisťovaní miery pochopenia sprístupňovanému učivu. Interaktívne úlohy vo forme kvízov, graficky pestrých testov môže učiteľ využiť aj pri precvičovaní učiva.Hodnotenie činnosti používateľa - žiaka zahŕňa v samostatnej časti MyBrain POP počet zvládnutých lekcií, získané bodové hodnotenie a grafické zobrazenie absolvovaných aktivít. Vzdelávaciemu prostrediu nechýbajú zaujímavé a metodicky premyslené úlohy aktivizujúce a motivujúce žiakov k činnosti. Používateľ má po zaplatení licencie prístup k stovkám cvičení, interaktívnych úloh mu pomôžu overiť nakoľko správne a dostatočne presne porozumel problematike prezentovanej vo videolekciách. Dĺžka videolekcií  je primeraná a dostatočne komplexne vysvetľuje problematiku. Prostredie nepodporuje on-line spoluprácu na vzdelávacích projektoch a úlohách. Učiteľ však môže žiakom (žiakovi) odporučiť vybrané videolekcie a prezentovať ich na svojich hodinách. Systém podporuje najmä samostatnú prácu žiaka, pričom je schopný sledovať aj jeho individuálnu úspešnosť (napredovanie).

Názov digitálnej učebnej pomôcky: Naucteviac.sk
Zaradenie digitálnej učebnej pomôcky: Komplexné vzdelávacie prostredie
Výsledné hodnotenie: 8.0

Hodnotiace okruhy  Okruh 1 
(max. 65) 
Okruh 2 
(max. 80) 
Okruh 3 
(max. 60) 
 Okruh 4 
(max. 160)
 Výsledné hodnotenie
 Percentá  82,00%  76,00%  79,00%  83,00%  Výborná digitálna 
učebná pomôcka
 Počet bodov  53  62  41  128  284

 

Slovné hodnotenie:
1. Technické a technologické charakteristiky 
Portál Naucteviac.sk predstavuje komplexné vzdelávacie prostredie pre učiteľov. Ponúka rozličné online nástroje pre jednoduchú prípravu učebných materiálov na vyučovacie hodiny, tvorbu zadaní a domácich úloh pre žiakov a ich následnú kontrolu. Dostupné sú aj funkcie rýchleho vyhľadávania učebných materiálov podľa kľúčových slov. Portál poskytuje viac ako 50 000 interaktívnych materiálov z viacerých predmetov (prírodoveda, biológia, chémia, fyzika, matematika). Umožňuje učiteľovi tvoriť prípravy na vyučovacie hodiny s použitím digitálnych materiálov prístupných na portáli, a zároveň zadávať žiakom úlohy a sledovať ich činnosť a výsledné riešenie. Na to, aby učiteľ mohol využívať vzdelávací obsah portálu a možnosť zdieľať materiály, je potrebná jeho registrácia a priradenie ku konkrétnej škole. Obsahim portálu sú okrem animácií, videí a simulácií aj cvičenia, kde si žiaci môžu overiť nadobudnutú úroveň teoretických vedomosti. Týchto cvičení je však oveľa viac v pracovnom zošite, ktorý bol vypracovaný k danému portálu a predmetu. Portál je webovou aplikáciou a vyžaduje pripojenie na internet. Aplikácia funguje korektne a bezproblémovo, je možné ju používať vo všetkých webových prehliadačoch. Komplexné vzdelávacie prostredie je priebežne aktualizovaná a nevyžaduje neštandardné systémové požiadavky na hardvér, čo znamená, že je ľahko použiteľná na akomkoľvek počítačovom zariadení, prípadne mobilnom zariadení (tablet, smartfón). Aplikácia beží pod zabezpečeným protokolom (HTTPS) a využíva moderné technológie spracovania a prezentácie informácií. Webový portál má stálu technickú podporu a rozpracovaný manuál, ako s ním pracovať. Spúšťanie je plynulé, rýchle, bezproblémové, nemrzne, nepadá, nežiada opakovanú inštaláciu. Nevýhodou portálu je, že aplikácia vyžaduje formálnu registráciu používateľa a internetové pripojenie. Pri výpadku internetu je nutné opätovné spustenie.
2. Obsah, ovládanie, organizácia a spracovanie informácií 
Portál rešpektuje základné pedagogické dokumenty. Materiál je rozdelený podľa schválených ISCED-ov a v rámci nich je ďalej delený do jednotlivých ročníkov a konkrétnych tém. Obsah je kompletne lokalizovaný do slovenského jazyka. Informácie sú aktuálne, presné, obrazový a filmový materiál je výstižný, jeho kvalita je na vysokej technickej úrovni. Materiály prístupné na portáli sú rôznych digitálnych formátov a zahŕňajú okrem textov interaktívne cvičenia, animácie, simulácie aj prezentácie obrázkov. Grafická úprava, texty, videosekvencie a ďalší obsah je v jednoduchom, prehľadnom, modernom, a zároveň pre žiaka pútavom prevedení, pričom nepôsobí rušivo. Manipulácia s aplikáciou je jednoduchá a umožňuje používateľovi rýchly pohyb v databáze informácií. Portál neznemožňuje prácu s inými aplikáciami. Obsah softvéru splna požiadavky spoločenskej korektnosti, je spracovaný objektívne a v súlade s dodržiavaním ľudských práv a slobôd. Práca s aplikáciou nevyžaduje mimoriadne schopnosti a je vhodná pre bežného používateľa. Softvér nepracuje v prostredí samostatne ovládaných plávajúcich okien. Niektoré texty sú odborne náročnejšie, a tak ťažšie pochopiteľné pre žiakov. Prezentované informácie nie je možné v upravenej forme exportovať a použiť v samostatných prezentáciách.
3. Spracovanie informácií z hľadiska učenia, poznávania a potrieb vyučovania 
Webová aplikácia obsahuje okrem expozičných, výkladových animácií aj interaktívne edukačné úlohy/testy, ktoré sú po vypracovaní automaticky vyhodnotené a v priebehu riešenia upozorňujú používateľa na správnosť/nesprávnosť zvolenej odpovede. Portál je možné využiť vo všetkých fázach vyučovacej hodiny. Informačné texty sú písané zaujímavo a zrozumiteľne. Portál naucteviac.sk je pravidelne aktualizovaný a dopĺňaný o nové didaktické materiály. Na portáli je k dispozícii video návod, ktorý je zameraný na prácu so vzdelávacím prostredím. Aplikácia neumožňuje používateľovi tlač, zdieľanie, úpravu, prípadne ukladanie materiálov, ani využitie materiálov na prípravu testov. Používateľ preto musí vybraný materiál spúšťať jedine priamo vo webovej aplikácii. Používateľ nemá prístup ani k informačným zdrojom, ktoré boli použité pri tvorbe daného obsahu. Softvér len v malej miere podnecuje žiakov k projektovej spolupráci a riešeniu problémových úloh. Učitelia nemajú možnosť podieľať sa na tvorbe metodík a projektov, ktoré sú súčasťou portálu. Môžu si len vytvoriť záložku pre jednoduchší a rýchlejší prístup k vybranému materiálu a učiteľ tak nemusí materiál, ktorý chce použiť vo výučbe zdĺhavo vyhľadávať.  
4. Psychologické a pedagogické hľadiská
Portál poskytuje informácie, ktoré si vyžadujú chápanie, interpretovanie a uvažovanie o abstraktných pojmoch. Počas riešenia interaktívnych cvičení je poskytovaná priebežná spätná väzba, ktorá žiaka informuje o správnosti, resp. chybovosti ním zvolených riešení. Dáva mu tiež možnosť opraviť sa a zlepšiť tým svoj výkonu. Textové a hovorové informácie sú časovo a priestorovo prepojené s obrazovými informáciami. Žiaci si majú možnosť zvoliť časový interval precvičovania učiva. Aplikácia je zameraná na zmysluplné spracovávanie informácií a jednoduché pochopenie obsahov. Žiaci nemajú možnosť prehlbovať si svoje vedomosti prostredníctvom poznávacích činností, ani osvojovať si obsahy bádateľskou činnosťou. Portál tiež neobsahuje komplexnejšie úlohy. Používatelia si nedokážu vypnúť sprievodný text ani si nemôžu voliť verbálnu, respektíve vizuálnu prezentáciu informácie. Nedostatkom aplikácie je aj nemožnosť žiaka zvoliť si úroveň náročnosti úloh a chýbajúce prepojenia časti učiva na ďalšie zdroje informácií a na pôvodný zdroj. Žiaci si nemôžu voliť vlastné učebné ciele ani úlohy, ktoré by ich rozvíjali.

Výsledné hodnotenia vybraných digitálnych učebných pomôcok