Koncepcia hodnotenia kvality edukačných technológií

English version 

Pri tvorbe koncepcie hodnotenia kvality elektronických učebných pomôcok, pracovných materiálov a edukačného softvéru sme vychádzali z piatich kľúčových požiadaviek:

  • Edukačný softvér (komplexné vzdelávacie prostredie, applet, softvérový modul alebo doplnok) má byť stabilný a poskytovať používateľom vysoký technický, technologický a používateľský komfort.
  • Prezentovaný digitálny obsahdôkladne, metodicky správne, kvalitne a podrobne mapovať danú problematiku, zohľadňovať pedagogicko-psychologické aspekty učenia sa, rešpektovať učebné osnovy a využívať najmodernejšie technológie spracovania informácií.
  • Ovládanie edukačného softvérového produktu má byť jednoduché a intuitívne. Používateľské grafické rozhranie musí byť prehľadné a zvolené nástroje na ovládanie softvéru jasné a zrozumiteľné.
  • Digitálny obsah má byť otvorený, ponúkať rôzne interaktívne edukačné aktivity podporujúce učenie a poznávanie, poskytovať spätnú väzbu a v maximálnej možnej miere využívať vizualizáciu a multimédiá.
  • Edukačný softvér (komplexné vzdelávacie prostredie, applet, softvérový modul alebo doplnok) musia dopĺňať rôzne podporné didaktické materiály, pracovné listy, metodické príručky, ako s jeho digitálnym obsahom správne (primerane a vhodne) pracovať a zmysluplne ho používať vo vyučovaní.

Kľúčové požiadavky sme ďalej zoskupili do štyroch samostatných okruhov, ktoré sú hodnotené samostatne a nezávislé príslušným odborníkom - špecialistom. Kritériá tvoriace katalóg kritérií v jednotlivých hodnotiacich okruhoch nemusia byť využité všetky. Hodnotiteľ z nich vyberá iba tie, ktorých platnosť/neplatnosť je schopný pri konkrétnom digitálnom produkte objektívne (subjektívne) posúdiť (odhadnúť). Do celkového hodnotenia okruhu sa kritériá, ktoré nie je možné posúdiť nezarátavajú. 

  1. okruh technických a technologických atribútov,
  2. obsah, ovládanie, organizácia a spracovanie informácií,
  3. spracovanie informácií z hľadiska učenia, poznávania a potrieb vyučovania,
  4. psychologické a pedagogické hľadiská.