Informačný systém hodnotenia kvality edukačných technológií (špecifikácia)

Informačný systém hodnotenia edukačných technológií a digitálnych učebných pomôcok s prepojením na príslušný internetový portál.

Potreba objektívnej hodnotiacej platformy neustále sa rozširujúceho zoznamu digitálnych produktov využívaných v pedagogickej praxi je odrazom celospoločenskej požiadavky zvyšovať kvalitu výučby na našich školách. Vládou SR prijatá Koncepciou informatizácie a digitalizácie rezortu školstva a výhľadom do roku 2020 zaradila do zoznamu špecifických opatrení medzi prioritné strategické oblasti rozvoja rezortu školstva v časti digitálny edukačný obsah, aj cieľ zaviesť systém objektívneho hodnotenia digitálneho edukačného obsahu (DEO).
Základom nami navrhovaného Informačného systému hodnotenia edukačných technológií a digitálnych učebných pomôcok s prepojením na príslušný internetový portál je Koncepcia hodnotenia kvality digitálnych učebných pomôcok a on-line dostupných vzdelávacích prostredí.

Navrhovaný informačný systém zabezpečí:

- katalogizované hodnotenie kvality obsahu digitálnych učebných pomôcok,
- životný cyklus digitálneho edukačného obsahu, 
- testovanie digitálnych učebných pomôcok,
- hodnotenie kvality a metodickej podpory existujúcich digitálnych vzdelávacích prostredí a softvérových produktov,
- prezentáciu didaktických manuálov a metodík vhodného, zmysluplného a efektívneho využitia dostupných digitálnych učebných pomôcok v procese výučby, 
- mapovanie aktuálnych trendov vývoja digitálnych technológií a stratégií efektívneho využitia moderných digitálnych učebných pomôcok v procese výučby.

Informačný systém predpokladá vznik samostatného internetového portálu a bude rozdelený do viacerých častí: