Ciele

Ciele projektu:

 • vypracovanie štúdie o hodnotení edukačne zameraných softvérových prostredí a elektronických učebných materiálov, 
 • analýza všeobecných pedagogicko-psychologických predpokladov, podmienok a kritérií pre tvorbu, hodnotenie a využívanie elektronických učebných prostriedkov a materiálov,
 • vypracovanie teoretických východísk na systematické a exaktné vyhodnocovanie kvality a vhodnosti edukačných technológií,
 • návrh metodiky posudzovania pedagogicko-psychologických a didaktických aspektov softvérových aplikácií,
 • návrh koncepcie hodnotenia edukačného softvéru, výučbových interaktívnych prostredí a elektronických učebných materiálov s prihliadnutím na špecifické požiadavky a ciele vzdelávania,
 • výskumné overenie teoretického zázemia a vypracovanej metodiky posudzovania kvality edukačných technológií,
 • komplexné zhodnotenie kvality vybraných edukačných softvérov a existujúcich elektronických učebných materiálov s prírodovedným zameraním,
 • návrh modelu vhodného edukačne zameraného softvérového prostredia s multimediálnym, interaktívnym a komplexným obsahom.
 • návrh akreditačného postupu pri vydávaní certifikačných dokumentov potvrdzujúcich testovanie softvérového produktu spolu s dosiahnutým hodnotením, 
 • vytvorenie databázy kvalifikovaných expertov, posudzovateľov kvality edukačných softvérov a elektronických učebných materiálov,
 • informovanie odbornej aj laickej verejnosti o aktivitách a výsledkoch riešenia projektu a výskumno-vývojového centra tvorby a evalvácie edukačných programov a elektronických učebných materiálov.