Celkové hodnotenie digitálnej učebnej pomôcky

English version 

Návrh celkového hodnotenia posudzovanej digitálnej učebnej pomôcky zahŕňa počet získaných bodov v jednotlivých hodnotiacich okruhoch (hrubé skóre) a v percentách vyjadrený pomer k maximálnemu počtu prideľovaných bodov. Tieto ukazovatele dopĺňa slovné hodnotenie odstupňované do troch kategórií.
Hodnotenie kvality digitálnej učebnej pomôcky pracuje s prísnym (tzv. ideálnym) modelom hodnotenia kvality, ktorý porovnáva existujúce softvérové produkty s ideálnym dielom. Je odstupňované do troch kategórií:

- dobrá digitálna učebná pomôcka (v 3 zo 4 hodnotiacich okruhoch získal viac ako 30%). Škála sumárneho hodnotenia 3 až 5.
- veľmi dobrá digitálna učebná pomôcka (v 3 zo 4 hodnotiacich okruhoch získal viac ako 50%). Škála sumárneho hodnotenia 5 až 8.
- výborná digitálna učebná pomôcka (v 3 zo 4 hodnotiacich okruhoch získal viac ako 80%). Škála sumárneho hodnotenia 8 -10.

Softvérové dielo, ktorému sa v hodnotení kvality nepodarí dosiahnuť vo väčšine hodnotiacich okruhov aspoň 30% z celkového počtu bodov, nemožno, podľa nášho názoru, považovať za edukačné, aj keď jeho individuálne využívanie nevylučuje zaujímavé vzdelávacie výsledky.