Obsah, ovládanie, organizácia a spracovanie informácií

English version 

Druhý okruh hodnotiacich kritérií sa svojím charakterom a zameraním čiastočne zhoduje s kľúčovými požiadavkami kladenými na učebnice a učebné texty. Obsah edukačného softvéru musí rešpektovať schválenú pedagogickú dokumentáciu, Štátny vzdelávací program, obsahové a výkonové štandardy, ako aj všeobecne akceptované metodické postupy. Tieto záväzné dokumenty ho však nesmú striktne ohraničovať. Keďže digitálnu učebnicu, ako plnohodnotnú náhradu súčasných tlačených, doposiaľ náš vzdelávací systém nepozná, obmedzenia týkajúce sa edukačného softvéru by mali mať hlavne povahu technických a technologických limitov zvolenej programovej platformy.

2. okruh - Obsah, ovládanie, organizácia a spracovanie informácií

     

 

Hodnotiace kritériá * 
(* Ak digitálna učebná pomôcka spĺňa všetky kritériá v danom podokruhu, získa maximálny počet bodov uvedený v zátvorke! V prípade, že ich spĺňa iba čiastočne, bodové hodnotenie sa primerane zníži. Ak hodnotiteľ nedokáže objektívne posúdiť platnosť, či neplatnosť niektorého z vymedzených kritérií, vynechá ho a maximálny počet bodov uvedený v zátvorke pri ňom do celkového bodového hodnotenia nezaráta.)

Maximálny počet bodov

2.a Obsah

2.a.1

 • Obsah softvéru rešpektuje základné pedagogické dokumenty – štátne kurikulum, vzdelávacie programy, obsahové a výkonové štandardy. (0 - 4 body)
 • Spracovanie informácií softvérom rozvíja kľúčové kompetencie žiaka predpísané v platných a záväzných pedagogických dokumentoch a prezentované informácie sú logicky štruktúrované. (0 - 2 body)
 • Obsah softvéru je kompletne lokalizovaný do materinského (štátneho) jazyka. (0 - 5 bodov)
 • Obsah softvéru poskytuje námety na vzdelávacie projekty, rozvíja medzipredmetové vzťahy, zahŕňa problémové úlohy a príklady z bežného života. (0 - 3 body)
 •  Prezentované informácie je možné v upravenej forme použiť v samostatných prezentáciách. (0 - 2 body)
 • Texty sú štylisticky aj odborne primerané veku cieľovej skupiny používateľov a rozvíjajú ich komunikačné schopnosti. (0 - 2 body)
  (18 bodov)

2.a.2

 • Obsah softvéru poskytuje odborne i vecne správne, z hodnoverných zdrojov overené poznatky, fakty a definície. (0 – 4 body)
 • Informácie poskytované softvérom sú aktuálne, presné, v rôznych grafických formátoch – tabuľky, grafy, modely a pod. (0 – 4 body)
 • Informačné texty vhodne dopĺňajú ďalšie rozširujúce informácie a iné informačné zdroje. (0 – 2 body)
 • (Softvér zameraný na vedy o Zemi a vybrané humanitné vedy, pre ktoré je dôležitá prezentácia informácií (vzťahov, väzieb) v kartografikej podobe) Softvér obsahuje kvalitný kartografický materiál, interaktívne mapy, plány v štandardných farebných škálach. (0 – 6 bodov)
  (16 bodov)

2.a.3

 • Grafické spracovanie informácií softvérom umožňuje dobrú čitateľnosť textu. (0 – 2 body)
 • Dôležité pojmy sú zvýraznené, farebne odlíšené a  text je členený na odseky. (0 – 4 body)
 • Použitý obrazový a filmový materiál je výstižný, ľahko identifikovateľný a zrozumiteľný, v súlade s textovými informáciami. (0 – 4 body)
 • Kvalita obrazového a filmového materiálu použitého v softvéri je vysoká, farebne jasná, rozvíjajúca estetické cítenie používateľov. (0 – 2 body)
  (12 bodov)

2.a.4

 • Obsah softvéru spĺňa požiadavky spoločenskej korektnosti, je spracovaný objektívne a v súlade s dodržiavaním ľudských práv a slobôd. (0 – 4 body)
  (4 body)

50

2.b Ovládanie

2.b.1

 • Ovládanie softvéru je jednoduché a intuitívne. (0 – 2 body)
 • Grafické nástroje na ovládanie softvéru sú zrozumiteľné, funkčne primerané a jednoznačné. (0 – 2 body)
 • Nástroje na ovládanie softvéru umožňujú rýchly pohyb v databáze informácií. (0 – 2 body)
 • Softvér umožňuje používateľovi presne sledovať svoj pohyb v jeho štruktúre, zopakovať ho, prípadne si zapamätá priamu cestu k nemu (uloží si ju do pamäte). (0 – 2 body)
 • Nástroje na ovládanie softvéru zahŕňajú funkcie rýchleho vyhľadávania, návratu na začiatok a kroku späť. (0 – 2 body)
 • Softvér neodpovedá na podnety používateľa, ktoré súvisia s jeho nepozornosťou, náhodným pohybom, respektíve majú za cieľ poškodiť jeho funkčnosť. (0 – 2 body)
 • Ovládanie softvéru neznemožňuje prácu s inými programovými aplikáciami a vyhľadávanie na internete. (0 – 2 body)
 • (Softvér zameraný na vedy o Zemi) Softvér dovoľuje používateľovi pohyb po interaktívnej mape, na ktorej dochádza k prepojeniu vyznačených lokalít s databázou informácií o nich. (0 – 2 body)
  (16 bodov)

16

2.c Organizácia a spracovanie informácií

2.c.1

 • Štruktúra softvéru je prehľadná, logická a dobre premyslená. Orientácia používateľa v nej je bezproblémová. (0 – 2 body)
 • Usporiadanie informácií je blokové, graficky jasne rozdelené, zoskupené do samostatných tematických celkov. (0 – 2 body)
 • Softvér obsahuje väčšinu známych informačných formátov – fotografie, obrázky, animácie, audio a video záznamy,... (0 – 4 body)
 • Všetky informácie sú prostredníctvom hypertextových odkazov vzájomne poprepájané. (0 – 2 body)
 • Softvér pracuje v prostredí samostatne ovládaných plávajúcich okien, ktoré je možné individuálne rozmiestňovať, aktivovať a skrývať. (0 – 2 body)
 • (Softvér zameraný na vedy o Zemi a vybrané humanitné vedy, pre ktoré je dôležitá prezentácia informácií (vzťahov, väzieb) v kartografikej podobeSoftvér dôkladne, kartograficky presne a názorne popisuje priestorové väzby medzi objektmi v krajinnej sfére. (0 – 2 body)
  (14 bodov)

14

 

Spolu za 2. okruh

80