Spracovanie informácií z hľadiska učenia, poznávania a potrieb vyučovania

English version 

Ak za didaktické prostriedky považujeme akékoľvek zdroje, materiálnej i nemateriálnej povahy, ktoré napomáhajú plniť stanovené vzdelávacie a výchovné ciele, edukačný softvérový produkt predstavuje jednu z ich najmodernejších foriem. Je preto mimoriadne dôležité, aby aj digitálna učebná pomôcka používateľa k učeniu motivovala, aktivizovala, poskytovala mu kvalitnú spätnú väzbu a umožnila mu v potrebnej miere riadiť proces svojho učenia sa, prípadne vyučovania. Rovnako nevyhnutné je zabezpečiť k edukačnému softvéru kvalitnú odbornú metodickú pomoc a podporu.

3. okruh - Spracovanie informácií z hľadiska učenia, poznávania a potrieb vyučovania

 

 

Hodnotiace kritériá *
(* Ak digitálna učebná pomôcka spĺňa všetky kritériá v danom podokruhu, získa maximálny počet bodov uvedený v zátvorke! V prípade, že ich spĺňa iba čiastočne, bodové hodnotenie sa primerane zníži. Ak hodnotiteľ nedokáže objektívne posúdiť platnosť, či neplatnosť niektorého z vymedzených kritérií, vynechá ho a maximálny počet bodov uvedený v zátvorke pri ňom do celkového bodového hodnotenia nezaráta.)

Maximálny počet bodov

3.a Didaktické spracovanie informácií

3.a.1

 • Softvér, rôznorodosťou a pestrosťou svojho obsahu, dovoľuje učiteľovi využívať veľkú škálu učebných metód a postupov. (0 – 3 body)
 • Softvér dodržiava záladné didaktické zásady výberu učiva (vedecká správnosť, logická nadväznosť, veku primeranosť) a členenie textu na základné a rozširujúce informácie. (0 – 2 body)
 • Softvér je otvorený, predpokladá, že ním poskytovaná databáza informácií bude v procese učenia a vyučovania ďalej využívaná a nebráni mu v tom. (0 – 3 body)
 • Softvér rešpektuje odporúčané (najviac využívané) didaktické postupy a zásady príslušného vedného odboru a je možné ho používať vo všetkých fázach (etapách) vyučovacej hodiny. (0 – 4 body)
 • Softvér disponuje funkciami, ktoré umožňujú (zjednodušujú) tlač, ukladanie, zdieľanie, prípadne export prezentovaných informácií. (0 – 6 bodov)
  (18 bodov)

3.a.2

 • Informačné texty sú jazykovo správne, štylisticky primerané, použitý slovník zodpovedá veku cieľovej skupiny používateľov. (0 – 2 body)
 • Informačné texty sú písané zaujímavo, zrozumiteľne, dĺžka viet a členenie textu na odseky je v súlade s vekom cieľovej skupiny používateľov. (0 – 2 body)
 • Hypertextové odkazy upozorňujúce na ďalšie informačné zdroje a súvisiace skutočnosti sú v bloku textu zvýraznené a ľahko odlíšiteľné. (0 – 2 body)
  (6 bodov)

24

3.b Motivácia a aktivizácia učebných činností

3.b.1

 • Softvér obsahuje interaktívne edukačné úlohy (testy), ktorých úspešnosť riešenia priebežne alebo okamžite vyhodnocuje. (0 – 6 bodov)
 • Softvér obsahuje interaktívne edukačné hry, motivačné a zábavné aktivity, ktoré sa týkajú danej problematiky. (0 – 6 bodov)
 • Softvér obsahuje námety na vzdelávacie projekty, problémové úlohy, pracovné listy v digitálnej podobe a metodickú príručku, ako so softvérom na vyučovaní efektívne pracovať. (0 – 8 bodov)
 •  (Testovací softvér) Softvér sleduje, graficky aj tabuľkovo vyhodnocuje priebežnú úspešnosť testovania viacerých používateľov. (0 – 4 body)
 • (Testovací softvér) Softvér poskytuje rebríček úspešnosti jednotlivca v rámci skupiny, informuje o jeho napredovaní v čase a jednotlivých etapách testovania. (0 – 4 body)
 • (Testovací softvér) Jednotlivé testovacie položky (otázky, úlohy) v interaktívnych testoch sú jednoznačné a  využívajú rôznorodé multimediálne formáty. (0 – 6 bodov)
 • (Testovací softvér) Softvér umožňuje učiteľovi riadiť, kontrolovať a organizovať testovanie. (0 – 2 body)
 • (Testovací softvér) Softvér umožňuje vyberať z databázy úloh a vytvárať špecifické testy podľa požiadaviek používateľa. (0 – 2 body)
 • (Testovací softvér) Softvér umožňuje všetky vytvorené testy tlačiť a administrovať klasickým spôsobom (písomne). (0 – 2 body)
 • (20 bodov)

20

3.c Metodická podpora

3.c.1

 • K softvéru existuje tlačená alebo elektronická metodická príručka, používateľská brožúra, či video, kurz s tipmi, nápadmi, ako softvér správne využívať a ako s ním pracovať. (0 – 4 body)
 • Softvér má vlastnú webovú stránku s informáciami a metodickými odporúčaniami, ako s ním pracovať na vyučovacej hodine, prípadne v ktorých fázach vyučovania jeho využitie prináša najlepší vzdelávací efekt a výsledky. (0 – 4 body)
 • Webová stránka softvéru je pravidelne aktualizovaná a dopĺňaná o nové didaktické materiály, pracovné listy, úlohy a praktické skúsenosti používateľov s jeho aplikáciou na vyučovaní. (0 – 6 bodov)
 • Učitelia majú možnosť aktívne sa podieľať na tvorbe metodík, projektov, vzdelávacích aktivít, ktoré sú súčasťou webovej stránky softvéru. (0 – 2 body)
  (16 bodov)

16

 

Spolu za 3. okruh

60