Štruktúrovaný posudok pre recenzentov

Návrh štruktúry posudku koncepcie hodnotenia kvality digitálnych učebných pomôcok

Poznámka: Recenzent vyjadruje stanovisko k vypracovanej koncepcii hodnotenia kvality digitálnych učebných pomôcok v okruhoch ku ktorým dokáže zaujať stanovisko, prípadne vyjadriť svoj hodnotiaci úsudok. Kvalifikácia recenzenta v danom vednom odbore nie je podmienkou pre vypracovanie tohto posudku.

1.     Výber hodnotiacich okruhov a jednotlivých kritérií

  1. a. Technické, technologické a používateľské atribúty

Komplexnosť, úplnosť, presnosť, primeranosť a aktuálnosť vypracovaného návrhu hodnotenia okruhu

-  formulácia kritérií (odborná presnosť, jednoznačnosť, zrozumiteľnosť, terminologická správnosť),
-  rozsah posudzovaných parametrov (primeranosť, úplnosť, vyváženosť),
-  
pridelený počet bodov a ich váha na celkovom hodnotení oblasti (zvolená bodová škála, maximálne a minimálne hodnoty, porovnanie s ostatnými kritériami),
-  
správnosť a presnosť stanovenia miery plnenia kritérií (zhodnotenie kritérií vo vzťahu k navrhnutej bodovej škále a možností hodnotiteľa objektívne určiť mieru akou posudzovaný produkt dané kritérium spĺňa/nespĺňa),
-  
optimálna (ideálna) skupina hodnotiteľov (kvalifikácia, skúsenosti, pracovné zaradenie),
-  
návrhy, poznámky, pripomienky a odporúčania k okruhu. 

  1. b. Obsah, ovládanie, organizácia a spracovanie informácií

Komplexnosť, úplnosť, presnosť, primeranosť a aktuálnosť vypracovaného návrhu hodnotenia okruhu

-  formulácia kritérií (odborná presnosť, jednoznačnosť, zrozumiteľnosť, terminologická správnosť),
-  rozsah posudzovaných parametrov (primeranosť, úplnosť, vyváženosť),
-  
pridelený počet bodov a ich váha na celkovom hodnotení oblasti (zvolená bodová škála, maximálne a minimálne hodnoty, porovnanie s ostatnými kritériami),
-  
správnosť a presnosť stanovenia miery plnenia kritérií (zhodnotenie kritérií vo vzťahu k navrhnutej bodovej škále a možností hodnotiteľa objektívne určiť mieru akou posudzovaný produkt dané kritérium spĺňa/nespĺňa),
-  
optimálna (ideálna) skupina hodnotiteľov (kvalifikácia, skúsenosti, pracovné zaradenie),
-  
návrhy, poznámky, pripomienky a odporúčania k okruhu.

  1. c. Spracovanie informácií z hľadiska učenia, poznávania a potrieb vyučovania

Komplexnosť, úplnosť, presnosť, primeranosť a aktuálnosť vypracovaného návrhu hodnotenia okruhu

-  formulácia kritérií (odborná presnosť, jednoznačnosť, zrozumiteľnosť, terminologická správnosť),
-  rozsah posudzovaných parametrov (primeranosť, úplnosť, vyváženosť),
-  
pridelený počet bodov a ich váha na celkovom hodnotení oblasti (zvolená bodová škála, maximálne a minimálne hodnoty, porovnanie s ostatnými kritériami),
-  
správnosť a presnosť stanovenia miery plnenia kritérií (zhodnotenie kritérií vo vzťahu k navrhnutej bodovej škále a možností hodnotiteľa objektívne určiť mieru akou posudzovaný produkt dané kritérium spĺňa/nespĺňa),
-  
optimálna (ideálna) skupina hodnotiteľov (kvalifikácia, skúsenosti, pracovné zaradenie),
-  
návrhy, poznámky, pripomienky a odporúčania k okruhu.

  1. d. Psychologické a pedagogické hľadiská

Komplexnosť, úplnosť, presnosť, primeranosť a aktuálnosť vypracovaného návrhu hodnotenia okruhu

-  formulácia kritérií (odborná presnosť, jednoznačnosť, zrozumiteľnosť, terminologická správnosť),
-  rozsah posudzovaných parametrov (primeranosť, úplnosť, vyváženosť),
-  
pridelený počet bodov a ich váha na celkovom hodnotení oblasti (zvolená bodová škála, maximálne a minimálne hodnoty, porovnanie s ostatnými kritériami),
-  
správnosť a presnosť stanovenia miery plnenia kritérií (zhodnotenie kritérií vo vzťahu k navrhnutej bodovej škále a možností hodnotiteľa objektívne určiť mieru akou posudzovaný produkt dané kritérium spĺňa/nespĺňa),
-  
optimálna (ideálna) skupina hodnotiteľov (kvalifikácia, skúsenosti, pracovné zaradenie),
-  
návrhy, poznámky, pripomienky a odporúčania k okruhu.

  1. e. Celkové hodnotenie digitálnej učebnej pomôcky

Zrozumiteľnosť a primeranosť návrhu hodnotiacich záverov a spôsobov zverejnenia výsledných zistení

-  sumárne hodnotenie kvality digitálnych učebných pomôcok (správne (vhodné) stanovenie kategórií pomôcok podľa počtu získaných bodov, stanovenie váhy (podielu) jednotlivých hodnotiacich okruhov na celkovom hodnotení pomôcky),
-  rozsah zverejňovaných informácii o hodnotenom produkte (zaradenie do kategórie, hodnotenie v jednotlivých okruhoch, hodnotiteľ),
-  
návrhy, poznámky a pripomienky k celkovému hodnoteniu digitálnej učebnej pomôcky.

2.     Všeobecné pravidlá hodnotenie digitálnej učebnej pomôcky

Opodstatnenosť a zmysluplnosť všeobecných pravidiel hodnotenia digitálnej učebnej pomôcky

-  samostatné a nezávislé hodnotenie jednotlivých okruhov,
-  selektívny výber kritérií, ktorých platnosť/neplatnosť dokáže hodnotiteľ objektívne (subjektívne) posúdiť (odhadnúť),
-  
návrhy, poznámky a pripomienky k všeobecným pravidlám a ich korektnosti.