Časť pre žiadateľov a správu žiadostí o zhodnotenie edukačnej technológie

Časť pre správu žiadateľov a žiadostí o zhodnotenie kvality edukačnej technológie alebo digitálnej učebnej pomôcky
bude obsahovať zoznam všetkých registrovaných používateľov v informačnom systéme.
Súčasťou zoznamu žiadateľov bude aj sekcia slúžiaca pre vyhľadávanie v zozname žiadateľov obsahujúca základné vyhľadávacie parametre.
Zoznam bude obsahovať všetky informácie uvedené žiadateľom pri jeho registrácii.

Samostatnou kategóriou tejto časti informačného systému bude Register správy žiadostí o zhodnotenie kvality edukačnej technológie alebo digitálnej učebnej pomôcky. Bude obsahovať zoznam zaevidovaných žiadostí v informačnom systéme vo všetkých stavoch. 

V štruktúre zoznamu žiadostí nebude chýbať sekcia vyhľadávania obsahujúca základné vyhľadávacie parametre.
Súčasťou zoznamu žiadostí o zhodnotenie kvality edukačnej technológie alebo digitálnej učebnej pomôcky budú vybrané základné informácie o žiadosti o zhodnotenie kvality digitálnej učebnej pomôcky, pričom pre administrátora systému bude funkcionalita rozšírená o:
- zobrazenie detailu žiadosti
- zobrazenie detailného hodnotenia žiadosti za jednotlivých hodnotiteľov
- zmena stavu žiadosti
- export žiadosti do súboru vo formáte .pdf
- hromadná zmena stavu žiadosti
- hromadný export označených žiadostí do súboru vo formáte .pdf a .csv
- zverejnenie výsledného hodnotenia vo verejnej časti.

Na detaile žiadosti bude tiež dostupná funkcionalita pre priradenie hodnotiacich formulárov k zvolenej žiadosti. Administrátor si vyberie zo zoznamu nadefinovaných formulárov na hodnotenie (formuláre budú definované v registri pre správu a tvorbu hodnotiacich formulárov) a priradí ich k žiadosti. Následne vyberie recenzenta z množiny hodnotiteľov priradených k žiadosti a označí formulár, ktorý chce vybratému hodnotiteľovi prideliť.