Riešitelia

 

RNDr. Štefan Karolčík, PhD. - Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, UK v Bratislave Prírodovedecká fakulta (hlavný riešiteľ projektu)

PaedDr. Elena Čipková, PhD. – Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, UK v Bratislave Prírodovedecká fakulta (cipkova@fns.uniba.sk)

prof. RNDr. Miroslav Prokša, PhD. – Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, UK v Bratislave Prírodovedecká fakulta (proksa@fns.uniba.sk)

PhDr. Milan Veselský, CSc. - Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, UK v Bratislave Prírodovedecká fakulta (veselsky@fns.uniba.sk)

PaedDr. Roman Hrušecký, PhD. – Katedra základov a vyučovania informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (hrusecky@fmph.uniba.sk)

doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD. – Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, UK v Bratislave Prírodovedecká fakulta (halakova@nic.fns.uniba.sk)

PhDr. Helena Hrubišková, PhD. – Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, UK v Bratislave Prírodovedecká fakulta (hrubiskova@nic.fns.uniba.sk)

doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc. – Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty, UK v Bratislave Pedagogická fakulta (matulcikova@fphil.uniba.sk)