Technológie

 

Stanovenie kritérií, podľa ktorých by sme dokázali odlíšiť edukačné technológie - edukačný (pedagogický) softvér, výučbové prostredie, či komplexnejší informačný systém od ostatných digitálnych produktov, je mimoriadne náročná úloha. Pri vymedzovaní pojmov súvisiacich s využívaním digitálnych technológií vo vyučovaní, kladie väčšina autorov dôraz na pedagogický charakter produktu, ktorý bol navrhnutý, vytvorený, v praxi testovaný a ďalej vyvíjaný špeciálne pre účely vzdelávania, ako nástroj na učenie alebo učenie sa. Pri hlbšom štúdiu problematiky zavádzania digitálnych technológii do procesu výučby narazíme aj na vyjadrenia odmietajúce akékoľvek striktné ohraničovanie množiny edukačných riešení. Tieto postoje vychádzajú z premisy, že akýkoľvek softvér sa stáva skutočne edukačným až v momente svojej aplikácie v procese výučby, čiže až spôsobom svojho použitia. Z tohto dôvodu, je nevyhnutné rozšíriť skupinu edukačných technológií aj o špecifické softvérové produkty, ktoré napriek skutočnosti, že neboli cielene vytvorené na podporu pedagogického procesu, si v ňom svoje uplatnenie prirodzene našli a medzi učiteľmi, či žiakmi sa stali populárnymi.

Obrovský rozsah a pestrosť edukačných softvérových aplikácií a interaktívnych vzdelávacích prostredí, znemožňuje zavedenie jednotných a jednoduchých šablón pre objektívne posúdenie ich kvality. Z tohto dôvodu je nevyhnutné stanoviť základné kritérium/iá rozdelenia existujúcich softvérových riešení a spoločne hodnotiť produkty v rámci jednej vyčlenenej skupiny.

Softvérové produkty boli riešiteľmi zoskupené do troch základných skupín - Komplexné vzdelávacie prostredia; Inštruktívne programy a Applety, softvérové moduly a doplnky, pričom hlavným rozlišovacím znakom bol stanovený rozsah elektronicky spracovaných informácií a šírka aplikačných možností využitia produktu vo vzdelávacom procese.

Ďalej bola vyčlenená osobitná kategória softvérových nástrojov, ktoré neponúkajú didakticky spracovaný elektronický obsah a sú určené na riadenie, správu a podporu učenia a učenia sa – LMS, Videokonferenčné systémy, Prezentačné programy ostatné, jednostranne zamerané a úzko špecializované učebné pomôcky digitálnej povahy.