Iné digitálne pomôcky

Stručná charakteristika edukačnej technológie

Iné učebné pomôcky digitálnej povahy - ide o jednostranne zamerané a úzko špecializované učebné pomôcky ako sú interaktívne pracovné listy, tajničky, doplňovačky, krížovky, elektronické formuláre a pod. Do tejto kategórie zaraďujeme aj informatívne webové portály, ktorých úlohou je stručne charakterizovať, kategorizovať a štrukturovať dostupné vzdelávacie prostredia.  

Príklady produktov

http://www.infovek.sk/predmety.php - portál už neaktualizovaného, ale stále učiteľmi využívaného učebného obsahu projektu Infovek. Obsahuje veľké množstvo odkazov na zaujímavé a inšpiratívne webové stránky, digitálne učebné pomôcky, programové aplety, softvérové aplikácie, ako aj vypracované metodické manuály k vybraným učebným témam a konkrétnym predmetom. Zastúpené sú všetky predmety a výchovy.