Inštruktívne programy

Stručná charakteristika edukačnej technológie

Inštruktívne programy predstavujú samostatné softvérové riešenia sčasti nahrádzajúce učiteľa pri výklade nového učiva, jeho precvičovaní a automatickom vyhodnocovaní dosiahnutej úrovne žiackych vedomostí. Programom spracovaný elektronický obsah je zväčša limitovaný na jeden vedný odbor, tematický celok, alebo vyučovací predmet. Medzi typické inštruktívne programy zaraďujeme rôzne komerčne predávané výučbové CD a DVD médiá s inštalačnými .exe súbormi (Terasoft, LANGMaster, SILCOM Multimédia...).

Príklady produktov

Genom – (dostupné na http://www.skola.sk/vyucbovy-softver/vyucbovy-softver-genom/) komerčný produkt určený pre výučbu biológie. Zobrazuje témy a detailné náhľady od jednobunkových organizmov, cez rastliny a živočíchy až po sústavu ľudského tela a jeho orgánov v 3D zobrazení. Každý predmet zobrazený v 3D je otáčateľný, dá sa jednoducho zväčšiť alebo zmenšiť. Telo živočícha je možné postupne obnažiť na sústavu svalov, vnútorných orgánov a kostru. Tieto vrstvy sú vzájomne kombinovateľné, takže softvér zobrazí každý detail veľmi realisticky a efektne. Ovládanie GENOM-u je jednoduché a intuitívne.

Digitálny interaktívny zemepis a dejepis – (info na http://www.skola.sk/fileadmin/skola.sk/data/docs/vyukovy-softver/Cennik-digitalne-atlasy.pdf) – komerčné produkty vydavateľstva Cartographia obsahujúce digitálne formáty máp s funkciami dovoľujúcimi ich úpravu a export. Okrem máp produkt ponúka aj obrázky a jednoduché animácie.

Google Earth – (dostupné na http://www.google.com/earth/index.html) voľne stiahnuteľná desktopová aplikácia s virtuálnym glóbusom Zeme. Ponúka zobrazenie zemského povrchu prostredníctvom satelitných snímok s rozlíšením až 10cm. Funguje v on-line móde, čiže prezentované snímky sú priamo sťahované zo servera, čo vyžaduje pripojenie na internet. Program ponúka obrovskú databázu multimediálnych informácií (obrázky, galérie, videá, webové odkazy, texty a pod.) viažucich sa na konkrétne miesta zemského povrchu. Používateľ si ich môže triediť, vyberať z nich podľa potreby a cieľa. Navyše mu aplikácia umožňuje vytvárať a ukladať si vlastné vrstvy s vlastnými vybranými objektmi.

Multimediálna učebnica fyziky pre ZŠ a nižšie ročníky gymnázia a pre stredné školy – zaujímavá učebná pomôcka vytvorená Jozefom Beňuškom na báze MS PowerPointových prezentácií obsahujúca kompletný prierez učivom fyziky. Keďže ide o štandardné prezentačné súbory, učiteľ si ich môže modifikovať a prispôsobovať svojim podmienkam.