Komplexné vzdelávacie prostredia

Stručná charakteristika edukačnej technológie

Komplexné vzdelávacie prostredia predstavujú robustné webové portály s početne rozsiahlou databázou vzdelávacích materiálov (objektov) pre viacero predmetov a ročníkov, a nástrojmi zjednodušujúcimi prácu s nimi (vyhľadávanie, autentifikácia, príprava žiaka/učiteľa, manažment výučby, vytváranie individuálnych zadaní, interaktívne úlohy, metodické usmernenia, odporúčané postupy, pracovné listy, automatizované sledovanie žiackych výsledkov a pod.). Samozrejmosťou je technická podpora a priebežná aktualizácia elektronického obsahu.

Príklady produktov

http://www.edupage.org/ - portál spoločnosti aSc, ktorá je distribútorom informačných systémov pre školstvo, autorom a správcom medzinárodného programu EduPage. Od roku 2008 poskytuje progresívnym školám rozšírenie školskej EduPage stránky o systém E-Learningu - LMS a LCMS. Systém umožňuje vytvárať výukový obsah, lekcie, testy, tieto prideľovať a automaticky vyhodnocovať. Súčasťou systému je komunikácia žiakov s učiteľmi, škôl s rodičmi.

http://www.naucteviac.sk/ - vzdelávací portál pre učiteľov obsahujúci viac ako 35 000 interaktívnych vzdelávacích materiálov. Učiteľom ponúka viaceré on-line nástroje pre jednoduché vyhľadávanie dokumentov, prípravu učebných materiálov na vyučovacie hodiny, vytváranie zadaní a domácich úloh pre žiakov a ich kontrolu. Edukačné materiály sú slovenskou lokalizáciou produktu Universal Curriculum od spoločnosti Young Digital Planet (http://www.ydp.eu/solutions/upper-primary-and-secondary-maths-science/universal-curriculum), nazvanou Planéta vedomostí (http://www.planetavedomosti.sk/) a predávanou spoločnosťou Agemsoft (http://www.agemsoft.sk/).

http://www.zborovna.sk – portál spravovaný spoločnosťou Komensky, s.r.o., ktorý ako virtuálna knižnica pre učiteľov, žiakov (http://www.bezkriedy.sk) a rodičov (http://www.komensky.sk) slúži na ukladanie, uchovávanie, vyhľadávanie, výber, zdieľanie a výmenu učebných materiálov v elektronickej podobe. Projekt nerieši špecifický problém autorských práv a odvoláva sa na princípy GNU licencie na slobodné šírenie dokumentácie (GNU Free Documentation License) a copyleft-u (opak copyright), ktoré majú zabezpečiť, že obsah Virtuálnej knižnice môže byť kopírovaný, modifikovaný a šírený pod podmienkou, že nová verzia zabezpečí rovnaké slobody ostatným a uvádza autorov pôvodného dokumentu. Týmto spôsobom zostanú dokumenty pridané do Virtuálnej knižnice zverejnené, navždy voľne prístupné ("slobodné") a môžu byť použité kýmkoľvek, za určitých obmedzení, ktoré v hlavnej miere slúžia na zabezpečenie týchto slobôd a zachovanie základných princípov slobodného šírenia dokumentov.

http://sk.wikipedia.org/ - slovenská časť slobodnej elektronickej encyklopédie, ktorú môže ktokoľvek upravovať a obohacovať. Systém schvaľovania tútormi (garantmi) bráni pridávaniu akéhokoľvek nevhodného, či pochybného obsahu. O jej odbornej kvalite sa však vedú polemiky a diskusie. Wikipédia sa od svojho vzniku rozšírila o množstvo ďalších sesterských projektov (wikiprojekty) ako sú Wikicitáty – Wikiquote (zbierka citátov – http://wikiquote.org), Wikiknihy – Wikibooks (voľne prístupné knihy a manuály - http://www.wikibooks.org/), Wikizdroj – Wikisource (voľne dostupné dokumenty - http://wikisource.org), Wikidruhy – Wikispecies (adresár biologických druhov), Wikimedia - Commons (Zdieľaná zbierka médií (obrázkov, zvukov a videí) - http://commons.wikimedia.org), Wikinoviny – Wikinews http://www.wikinews.org/, či Wikiverzita – Wikiversity (učebné texty a materiály - http://wikiversity.org/). Prístup k databáza nie je podmienený registráciou a prihlásením sa!

http://www.britannica.com/ - jedna z najznámejších a odborne najuznávanejších encyklopédií, ktorá je v súčasnosti dostupná už len v elektronickej podobe. Prístup k jej databáze je po registrácii 30 dní bezplatný. Po tomto čase je členstvo zabezpečujúce vstup do rozsiahlej knižnice informačných zdrojov spoplatnený. Pre školy sú v ponuke spoločnosti špeciálne služby a produkty. Portál ponúka aj oddelenie pre deti – Britannica Kids s prehľadne členeným vzdelávacím obsahom upraveným (zredukovaný rozsah informácií, zjednodušené mapy, grafy, obrázky, animácie, interaktívne testy...) pre potreby vzdelávania detí. Ponuka zahŕňa 8 kategórií (Umenie, Geografia, Angličtina, Matematika, Náboženstvo, Veda, História a Šport), okno pre vyhľadávanie slov v databáze encyklopédie a 5 záložiek s novinkami, učebnými aktivitami, špeciálnymi pomôckami (nástrojmi) a priestorom pre rodičov. Samostatnú časť webového portálu tvoria kvízy (Quizzes) s množstvom interaktívnych úloh, abecedne rozdelených do viacerých tematických oblastí.

http://www.khanacademy.org/ - Projekt Khan Academy vznikol ako aktivita jednotlivca, ktorý v priebehu 6 rokov vytvoril zhruba 2 600 videí. Jeho individuálne nadšenie a talent, postupne prerástlo do akceptovanej metódy vzdelávania na diaľku, postavenej na premyslenej stratégii jednoduchého vysvetľovania prostredníctvom krátkych inštruktážnych videí. Tie sú voľne dostupné všetkým a umiestnené na portáli YouTube.com. Každé z videí trvá približne 15 minút a pokrýva jeden koncept (lekciu, učebný problém, látku, tému). Tieto video-lekcie sa týkajú momentálne predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia, ekonomika, dejiny, pričom ďalšie majú postupne pribúdať. Jazykom videí je angličtina. K niektorým videám existujú aj preklady. Prístup k databáze video kurzov nie je podmienený registráciou a prihlásením sa! Avšak zaregistrovaný používateľ (prihlásiť sa je možné prostredníctvom funkčného mailového konta na Gmail, prípadne Facebook) získa viacero výhod týkajúcich sa podrobnej elektronickej evidencie svojich vzdelávacích aktivít (štatistika prístupov, počtov, titulov a dĺžok prezretí, virtuálne ocenenia) a k diskusným fóram.

http://oskole.sk/ - portál administrovaný a financovaný mobilným operátorom Orange. Obsahuje rozsiahlu databázu rôznorodých učebných pomôcok (textové dokumenty, interaktívne testy, obrázky, audiozáznamy, videá a pod.) rozčlenených do viacero kategórií (referáty, učivá, testy, maturity, prijímačky a pod) a väčšiny povinných predmetov. Výber a vyhľadávanie digitálnych učebných pomôcok je jednoduché a rýchle. Krátke videá s nahrávkou vysvetľujúceho pedagóga v popredí a prezentáciou najdôležitejších bodov učiva však nedosahujú úroveň a originalitu vysvetľovania zahraničných inštruktážnych videí. Podľa autorov myšlienky majú nahradiť učiteľov výklad z vyučovacej hodiny, ktorú žiak nemohol z rôznych príčin absolvovať na svojej škole. Video lekcie je možné si kúpiť na DVD, pričom ich strohosť a monotónnosť môže len veľmi ťažko žiaka aktivizovať, či zaujať. Prístup k databáze elektronického obsahu je podmienený bezplatnou registráciou pozostávajúcej z troch krokov. Vyplnením základných údajov o používateľovi, overením mailu a telefónneho mobilného čísla.

http://www.mapaslovakia.sk/?mod=personal_zone – portál školského bonusového klubu spravovaného spoločnosťou Mapa Slovakia, s.r.o., určeného pre učiteľov, ktorý využívajú pracovné zošity z rôznych predmetov predávaných touto spoločnosťou. Na korektné zobrazenie stránky s edukačným obsahom je nevyhnutná inštalácia voľne šíriteľnej JAVY. Portál obsahuje vyplnené verzie zošitov (riešenia) pre učiteľa, metodické návrhy ako ich efektívne využívať, interaktívne testy (vytvorené v programe Hot Potatoes), slepé mapy, krížovky, hry a tematicky spracované učivo s databázu fotografií a máp k vybraným učebným témam. Zatiaľ sú k dispozícii materiály z predmetov Geografia, Biológia, Dejepis, Fyzika a Chémia.

https://www.brainpop.com/ - on-line dostupné výučbové prostredie Brain POP ponúkajúce nahovorené animácie, výučbové filmy, pracovné listy, kurzy a pod. rozdelené do kategórií podľa predmetov a veku žiakov. Prostredie je v anglickom a v španielskom jazyku.