Prezentačné programy

Stručná charakteristika edukačnej technológie

Prezentačné programy tvoria osobitnú skupinu softvérov, ktoré používateľom neposkytujú spracované materiály vzdelávacej povahy. Pomáhajú však učiteľom aj žiakom zaujímavým spôsobom prezentovať informácie dostupné v rôznych formách aj digitálnych formátoch. Vďaka programom nadobúdajú výstupy multimediálny charakter s interaktívnymi prvkami. Stávajú sa tak dynamické a vizuálne príťažlivé. Príkladom typického prezentačného programu je na školách najviac používaný Microsoft PowerPoint. Vydarenú konkurenciu mu robia produkty ako Prezi, Adobe Captivate, Ashampoo Presentations, programy na tvorbu pojmových máp – Xmind, MindMap a programy dodávané k interaktívnym tabuliam - ActivInspire, Flow!Works a pod. 

Príklady produktov

http://www.prometheanplanet.com – vzdelávací portál s bohatou ponukou vypracovaných učebných pomôcok fungujúcich na báze profesionálnych softvérových prostredí ActivePrimary, ActiveStudio a ActivInspire, dodávaným k interaktívnym tabuliam ActiveBoard. Dlhá tradícia, pravidelná aktualizácia, vysoká odbornosť tvorcov, ako aj vývoj nových technologických zariadení, zabezpečuje firme vysoký kredit medzi spoločnosťami ponúkajúcimi moderné učebné pomôcky. Nie sú však lokalizované do slovenského jazyka.

Algodoo – (dostupné na http://www.skola.sk/vyucbovy-softver/softver-algodoo/)  komerčný inovatívny program na vytváranie interaktívnych scén v hravej a kreslenej formy. Vyváranie výučbových materiálov a lekcií je podporené programovým prostredím umožňujúcim jednoduchú simuláciu fyzikálnych javov v prostredí (napr. nakláňanie, trepanie a presúvanie objektov, zastavenie a preskúmanie rôznych fyzikálnych javov a pod.). Pre dosiahnutie lepšieho pochopenia môže autor animáciu doplniť grafom, obrázkom, náčrtom, či schémou.

http://www.skolahrou.sk/ - komerčný portál ponúkajúci vzdelávací systém ALBERT na tvorbu interaktívnych učebných materiálov. Ide o videosekvencie doplnené  jednoduchými animáciami, textovým alebo zvukovým komentárom (piesňou) a interaktívnymi otázkami (testami) automaticky vyhodnocovanými.